W poniedziałek, 31 stycznia mija termin przekazania przez płatników do urzędów skarbowych informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Płatnicy muszę przekazać tę informację tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. W tym roku 31 stycznia wypada w poniedziałek, termin więc nie ulega przesunięciu.

KOMENTARZ PRAKTYCZNY: Informacja roczna PIT-11 >

Warto wiedzieć, że niedopełnienie tego obowiązku przez płatników stanowiłoby wykroczenie skarbowe. Zgodnie z ustawą – kodeks karny skarbowy, za wykroczenie grozi kara grzywny określona kwotowo. Większość spraw rozstrzyganych jest w postępowaniu mandatowym. Uprawnionymi do wystawiania mandatów karnych za wykroczenia skarbowe są upoważnieni pracownicy urzędów skarbowych. Tryb mandatowy stosuje się, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, a nie zachodzi potrzeba wymierzenia surowszej kary niż grzywna nieprzekraczająca pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

W 2022 r. grzywny te wzrosły, ponieważ z 2800 zł do 3010 zł wzrosło minimalne wynagrodzenie.  W przypadku mandatu karnego grzywna może więc wynieść aż 15 050 zł i nie może przekroczyć tej kwoty, czyli pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia.

Kolejny termin związany z PIT-11 to 28 lutego. Do tego dnia płatnicy będą musieli przekazać tę informację swoim pracownikom.

Zobacz również: Firmy mogą skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników >>

OMÓWIENIE ORZECZENIA: Płatnik nie wystawi PIT-11 bez informacji o podatniku >

Jeśli płatnik nie zdąży

Polski Ład spowodował, że służby finansowo-księgowe mają dużo więcej obowiązków. Może się zatem zdarzyć, że któryś z płatników z jakichś powodów nie wywiąże się z nałożonego na niego obowiązku i nie zdąży wyrobić się we wskazanych termiach. Co wtedy? Żeby uniknąć wspomnianej kary grzywny za wykroczenie skarbowe, warto w takiej sytuacji skorzystać z możliwości jaką daje kodeks karny skarbowy, a mianowicie skorzystania z instytucji  tzw. czynnego żalu. Należy wówczas jak najszybciej dopełnić obowiązku wysłania do urzędu skarbowego PIT-11 i dołączyć do tego oświadczenie o tzw. czynnym żalu. Wówczas unikniemy odpowiedzialności w postaci kary grzywny.

 

Jaki wzór wniosku za rok 2021?

Ministerstwo Finansów poinformowało, że za rok 2021 obowiązuje druk PIT-11 w wersji nr 27, wprowadzony rozporządzeniem ministra finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (załącznik nr. 3).

Podkreślić należy, że opublikowany 10 stycznia br. na stronie Ministerstwa Finansów PIT-11 w wersji 28 ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Warto więc mieć to na uwadze, aby nie popełnić błędu.

Ministerstwo Finansów przypomina, że od 1 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną będzie można wysłać informację PIT-11 za rok 2021 - tylko w wersji 27 oraz informację PIT-40A/11A za rok 2021 - tylko w wersji 20.

Sprawdź: Jak w PIT-11 wykazać świadczenia z ZFŚS? >

Ma to zapobiegać przesyłaniu przez płatników elektronicznych PIT za rok 2021 na wcześniejszych i nieobowiązujących formularzach, które nie uwzględniają wprowadzonych zmian.

Interaktywne formularze są dostępne na podatki.gov.pl w zakładce Formularze elektroniczne dla płatników.

Ministerstwo Finansów przypomina o stosowaniu najnowszych wersji formularzy deklaracji za dany okres. Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza.

 


Urząd właściwy według miejsca zamieszkania podatnika

Omawianą informację składa się w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatników, do których ma zastosowanie ograniczony obowiązek podatkowy informację tę składa się w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Ministerstwo Finansów przypomina, że bardzo ważny jest prawidłowy PESEL. Płatnik (pracodawca) ma obowiązek wpisać w formularzu prawidłowy  PESEL podatnika (swojego pracownika). Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr.  Brak właściwych danych w formularzu przekazanym do urzędu skarbowego uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi (pracownikowi) wywiązanie się z obowiązków w PIT.

Prawidłowo wpisany NIP lub PESEL pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Dzięki temu jego zeznanie podatkowe zostanie wygenerowane i udostępnienie w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl.

Ponadto podatnik (pracownik) zaloguje się do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP, złoży zeznanie podatkowe przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl, skorzysta z ulg i odliczeń, co może spowodować zwrot nadpłaty podatku.

Na podstawie przesłanych PIT-11 system Twój e-PIT  wygeneruje do 15 lutego 2022 r. rozliczenia (zeznania) roczne PIT-37.

 

PESEL dla cudzoziemców

Warto dodać, że od 1 czerwca 2021 r. urzędy gmin mogą nadawać cudzoziemcom numer PESEL do celów podatkowych na ich wniosek. Taką możliwość wprowadziła zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Warto zatem takie osoby zmobilizować aby wystąpiły o nadanie numeru PESEL, choć w tym roku czasu już na to nie ma bo termin przesłania PIT-11 upływa już w poniedziałek. Ale jeśli to zrobią zaowocuje to korzyścią w przyszłym roku.

Dzięki temu numerowi osoby te będą mogły mieć udostępnione zeznanie podatkowe w usłudze Twój e-PIT.

Resort podkreśla, że nieprawidłowe informacje od płatników, zwłaszcza te, które mają wpisane nieprawidłowe identyfikatory NIP/PESEL podatników nie będą  uwzględniane.