Niełatwe zadanie mają płatnicy po wejściu Polskiego Ładu. Wątpliwości dotyczących pobierania zaliczek na podatek dochodowy jest całe mnóstwo. O obowiązku poboru podatku przez zakład pracy do końca 2022 r. stanowił art. 31 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Natomiast od 1 stycznia obowiązek ten został wskazany w art. 32 ust. 1 tej ustawy, który stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r., zgodnie z którym zakłady pracy są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy lub z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej wypłacanej w spółdzielniach pracy.

Sprawdź w LEX: Ubranie dla pracownika - opodatkowanie PIT - PROCEDURA krok po kroku >>>

Odzież służbowa wizerunek lub bhp

Zmiana jest niewielka, jednak wątpliwości pozostają. Dotyczą one także odzieży służbowej. Organy skarbowe twierdzą, że odzież służbowa wydawana pracownikom ze względów wizerunkowych nie jest tożsama z odzieżą roboczą przydzielaną ze względów bhp. Przepisy ustawy o PIT stawiają warunek dla możliwości zwolnienia z podatku ekwiwalentów za takie świadczenia jak wypłacany przez pracodawcę ekwiwalent za pranie odzieży. Warunkiem zwolnienia jest to, by prawo do ekwiwalentu i zasady jego przyznawania wynikały z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Czytaj w LEX: Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - komentarz praktyczny >>>

Przepisy prawa pracy nie regulują w sposób wyraźny kwestii związanych z odzieżą służbową niebędącą ani odzieżą roboczą ani ochronną. W kodeksie pracy jest mowa tylko o odzieży roboczej, czyli odzieży używanej po to, aby nie zniszczyć czy pobrudzić odzieży własnej lub ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne, bhp. Pracodawca może natomiast podjąć decyzję o używaniu przez pracownika stosownej odzieży służbowej – reprezentacyjnej.

Czytaj też: Ubiór dla pracownika - omówienie orzecznictwa >>>

 

Ekwiwalent czasem bez PIT, czasem z PIT

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór. Powstaje pytanie, czy także w przypadku odzieży reprezentacyjnej.

Takie wątpliwości powstały w przypadku biura rachunkowego, które chciałoby pracownikom zatrudnionym na stanowiskach księgowa, kadrowa, sekretarka wypłacać ekwiwalent pieniężny za pranie oraz używanie odzieży służbowej. Pracownicy otrzymali od pracodawcy odzież służbową, która posiada cechy charakterystyczne dla pracodawcy. Ubranie służbowe jest noszone przez pracowników w pracy oraz poza siedzibą pracodawcy, ale tylko w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Powstała wątpliwość, czy biuro jako płatnik będzie zobowiązane obliczać, pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłat pracownikom ekwiwalentu za pranie tej odzieży. I takie pytanie biuro skierowało do organów skarbowych, argumentując, że ekwiwalent za pranie odzieży może korzystać ze zwolnienia z podatku w myśl art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, w sytuacji, gdy pracownik obowiązany jest do używania takiego ubioru.

Zobacz również:
Ubranie nie może być kosztem przewodniczki >>
Upał nie zwalnia z obowiązku stosowania odzieży ochronnej i roboczej >>

W interpretacji z 12 stycznia br. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że podatnik nie ma racji (nr 0112-KDIL2-1.4011.851.2022.3.MKA). Podkreślił, że odzież służbowa wydawana pracownikom ze względów wizerunkowych nie jest tożsama z odzieżą roboczą przydzielaną ze względów bhp. Dyrektor KIS przypomniał, że stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór. Zatem przepis ten nie stanowi o zwolnieniu z opodatkowania wartości ekwiwalentu za pranie ubioru służbowego, lecz odnosi się tylko do ekwiwalentu za ten ubiór.

Czytaj też: Zwolnienia świadczeń otrzymywanych przez pracowników w podatku dochodowym od osób fizycznych >>>

W konsekwencji w stosunku do ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej nie ma zastosowania, wskazany przez biuro rachunkowe art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Dlatego też, zdaniem organów skarbowych, wypłacane pracownikom, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej stanowić będą dla nich przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Skutkiem tego biuro zobowiązane jest obliczać, pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłat pracownikom ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej.

Czytaj w LEX: Ubiór dla pracownika jako przychód ze stosunku pracy - omówienie orzeczenia >>>

 


Rozliczenie podatku pełne wątpliwości

- Organy podatkowe od dawna stoją na stanowisku, ze odgórnie przyjęte wynagrodzenie w formie ryczałtu za używanie lub pranie odzieży służbowej stanowi opodatkowany przychód pracownika. By móc skorzystać ze zwolnienia, należy powyższe wynagrodzenie (ekwiwalent) ustalić w oparciu o np.: rzeczywiste koszty prania odzieży na podstawie cen obowiązujących w pralniach; kwotę wskazaną na rachunku z pralni przedkładanego pracodawcy; rzeczywiste wydatki za zużytą energię elektryczną, proszek do prania i wodę – zauważa Łukasz Oleś, adwokat w Kancelarii BTLA.

Ekspert zwraca uwagę, że przepisy wskazują konkretnie, iż mowa tu o ekwiwalencie. - Samo nazwanie wypłaty środków z tytułu zwrotu kosztów prania odzieży służbowej „ekwiwalentem” nie musi oznaczać, że wysokość zwrotu poniesionych kosztów będzie odpowiadać rzeczywiście poniesionym kosztom przez pracodawcę – podkreśla Łukasz Oleś.

Sprawdź odpowiedź eksperta: Czy asystent rodziny zatrudniony na umowę o pracę może otrzymać ekwiwalent za pranie i używanie odzieży w celach służbowych? >>>

 

Kolejny ekspert zwraca uwagę na wąskie podejście organów skarbowych do tematu. - Słusznie wskazano w interpretacji, że art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT nie znajdzie zastosowania do ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, bowiem przepis ten odnosi się wyłącznie do wypłacanego pracowniku ekwiwalentu za ten ubiór – ocenia Karolina Kubista, adwokat w Kancelarii J.K.P Legal

Zauważa ona, że pomimo wskazania przez podatnika błędnej podstawy prawnej zwolnienia, dyrektor KIS zaniechał analizy, czy wypłacany pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży służbowej podlegać będzie zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT.

- W mojej ocenie powołanie przez podatnika we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej złej podstawy prawnej nie zwalnia organu podatkowego od dokonania kompleksowej analizy również innych przepisów w obszarze zakreślonym treścią pytania podatnika – podkreśla Karolina Kubista.