Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w spółce ustaliła, że źle ona wywiązywała się z obowiązku płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Chodziło o podatnika, który przez rok świadczył usługi w spółce na podstawie umowy zlecenia. Spółka na podstawie oświadczenia o odprowadzaniu składek zgłosiła zleceniobiorcę wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. ZUS stwierdził, że zleceniobiorca powinien być zgłoszony również do ubezpieczeń społecznych.

Odpowiedzialność ponosi płatnik

Na skutek wydanych decyzji ZUS spółka zobligowana była dokonać korekt rozliczeniowych ZUS, naliczyć i odprowadzić należne składki na ubezpieczenie społeczne oraz skorygować składki na ubezpieczenie zdrowotne. Spółka opłaciła składki społeczne zarówno w części leżącej po stronie spółki jak i w części leżącej po stronie zleceniobiorcy. Składki te zostały opłacone przez spółkę, dlatego że spółka ponosi odpowiedzialność za ich obliczenie, pobranie oraz przekazanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych oraz ubezpieczeniach zdrowotnych.

 


Zleceniobiorca nie zwrócił składek spółce. Spółka wystawiła PIT-11 za dany rok, w którym ujęła w pozycji „pozostałe przychody – na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o PIT” wartość dopłaconych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego zleceniobiorcy. Zleceniobiorca złożył roczne zeznanie podatkowe oraz opłacił z tego tytułu należny podatek.

W związku z wątpliwościami zleceniobiorca zadał organom skarbowym pytanie, czy zapłacone przez płatnika składki społeczne stanowią dla wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który należy wykazać w zeznaniu rocznym oraz czy te składki społeczne uznane jako przychód wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zwrotowi płatnikowi.

Nieodpłatne świadczenie w ustawie o PIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że uiszczenie przez spółkę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w celu wywiązania się z obowiązków płatnika składek – w części, w której powinny być sfinansowane przez zleceniobiorcę i które nie zostały przez niego zwrócone (płatnikowi) w roku, w którym zostały zapłacone – stanowi dla zleceniodawcy nieodpłatne świadczenie generujące przychód podatkowy. Zleceniobiorca uzyskał bowiem wymierną korzyść majątkową, gdyż inny podmiot, tj. spółka, poniósł kosztem swojego majątku wydatek, który winien być sfinansowany majątkiem (dochodami) zleceniodawcy.

 

Przychód ten należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, o PIT bowiem w dniu powstania przychodu zleceniodawcę nie łączył stosunek prawny ze spółką.
W konsekwencji w momencie zapłaty przez spółkę – z którym nie łączył zleceniobiorcę już żaden stosunek prawny (umowa zlecenia już nie obowiązywała) – zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w części, w której powinny być one pokryte z dochodu zleceniodawcy i nie zostały zwrócone, powstał przychód z innych źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany przychód zleceniobiorca zobowiązany był wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym doszło do otrzymania ww. świadczenia i opodatkować na zasadach ogólnych według skali podatkowej wraz z innymi uzyskanymi dochodami.
Uiszczenie przez spółkę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, w części w której powinny być wpłacone przez zleceniobiorcę i które nie zostały zwrócone spółce w roku podatkowym, w którym zostały zapłacone, stanowi dla zleceniobiorcy nieodpłatne świadczenie generujące przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zobacz również: Skan faktury wystarczy do udowodnienia kosztu podatkowego >>
 

Ustawa o PIT nie reguluje kwestii zwrotu składek

Dyrektor KIS stwierdził, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie reguluje kwestii obowiązku zwrotu spółce (płatnikowi) zapłaconej składki.

W przypadku, gdyby zleceniobiorca zdecydował się zwrócić płatnikowi zapłacone za niego zaległe składki społeczne, będzie mógł je odliczyć.

Zwracając płatnikowi zapłacone za niego zaległe składki społeczne w latach późniejszych niż rok uzyskania świadczenia, zleceniobiorca  będzie mógł je odliczyć, stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy, od dochodu w składanym przez siebie zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu za rok w którym dokona zwrotu tych składek.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 maja 2020 r. 0114-KDIP3-2.4011.97.2020.2.JM