Dotyczy to zarówno tych, którzy rozpoczynają działalność w trakcie roku podatkowego, jak i tych, którzy ją kontynuują. Do 20 stycznia wniosek muszą złożyć jedynie ci, co wybierają kartę podatkową ‒ przypomina Ministerstwo Finansów w wydanych właśnie objaśnieniach.

Chodzi o objaśnienia podatkowe z 27 września 2019 r. dotyczące zmian w zakresie wyboru formy opodatkowania, oraz innych uproszczeń dla podatników podatku PIT oraz podatku CIT.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło w nim stosowanie przepisów podatkowych w zakresie:

  • wyboru formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej,
  • opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, czyli najmu świadczonego poza działalnością gospodarczą,
  • wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej,
  • wyboru sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości,
  • wyboru sposobu wpłacania zaliczek/ryczałtu,
  • wyboru prowadzenia ksiąg rachunkowych (podatek PIT),
  • wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy (podatek CIT).

 

Jaka forma opodatkowania biznesu

Jak podkreśla MF, termin 20 stycznia danego roku podatkowego obowiązuje również podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym korzystali z opodatkowania w formie karty podatkowej. Jeżeli bowiem do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu albo o wyborze opodatkowania według 19 proc. stawki podatku, albo nie zawiadomił w formie pisemnej urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej, to uważa się, że nadal dochody z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowane są w tej formie.

 


Nie uległa natomiast zmianie zasada, zgodnie z którą wybór dokonany w danym roku podatkowym  obowiązuje również w latach następnych dopóki podatnik nie dokona innego wyboru.

Najem prywatny

MF przypomina, że zasadą jest, że małżonkowie między którymi istnieje wspólność majątkowa opodatkowują swoje przychody/dochody z najmu prywatnego rzeczy należących do wspólnego  majątku odrębnie, proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału  w zysku są równe. Jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, to uzyskane przychody/dochody z najmu prywatnego mogą być opodatkowane w całości  przez jednego z małżonków. W takim przypadku małżonkowie powinni złożyć do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie i wskazać, które z nich będzie w całości rozliczać podatek z tytułu osiągniętego dochodu (przychodu) z najmu.

Zobacz również: Roczny PIT będzie bardzo trudno rozliczyć >>

Od 1 stycznia 2019 r. zarówno ustaw o PIT, jak i ustawa ryczałtowa dopuszczają, by oświadczenie to, podobnie jak i zawiadomienie o rezygnacji z takiego sposobu rozliczania, składane w imieniu obojga małżonków, było podpisane przez jednego z nich. Wtedy jest ono traktowane na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia oświadczenia lub zawiadomienia w imieniu ich obojga. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Co ważne, jak podkreśla ministerstwo, podatnicy mogą złożyć takie oświadczenie do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego. W tych samych terminach należy też złożyć zawiadomienia o rezygnacji z tego sposobu rozliczeń.

 


MF przypomina, że podstawową formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego są ogólne zasady opodatkowania, według skali podatkowej, ale można też wybrać opodatkowanie w formie  ryczałtu. Nowością jest natomiast to, że od 1 stycznia 2019 r. ustawa ryczałtowa za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania na dany rok podatkowy przychodów osiąganych z  najmu prywatnego w formie ryczałtu uznaje pierwszą w roku podatkowym wpłatę ryczałtu z tego tytułu. Jeżeli pierwszy przychód podatnik osiągnie w grudniu roku podatkowego, to złożenie zeznania (PIT-28) jest równoznaczne z dokonaniem wyboru tej formy opodatkowania.

Nie zmieniła się natomiast zasada, zgodnie z którą wybrana forma opodatkowania przychodów z najmu prywatnego obowiązuje  przez cały rok podatkowy.

Nowością jest również to, że ‒ jak podkreśla MF ‒ podatnicy, którzy uzyskują przychody z najmu opodatkowane ryczałtem, a ich wysokość nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej, nie mają ‒ od początku 2019 r. ‒  obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów. Począwszy od 2019 roku, w każdym przypadku  wysokość przychodów ustalana jest na podstawie dowodów potwierdzających ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmującego.   

 

Zaliczki rejestrowane na kasie a ustalanie daty uzyskania przychodu

W tych objaśnieniach Ministerstwo Finansów przypomina też, że zgodnie z ustawą o PIT oraz ustawą o CIT, w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i  usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych,   podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za  datę powstania przychodu podatnik  może uznać dzień pobrania wpłaty.

MF przypomina ponadto, że 1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został  obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o dokonanym wyborze. Podatnik informuje o tym wyborze w zeznaniu rocznym, składanym za rok podatkowy, w którym stosował  ten sposób.

Ustalanie różnic kursowych i sposobu wpłacania zaliczek

1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został również obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz o rezygnacji z tego sposobu. Od tych zawiadomień zależała odpowiednio możliwość stosowania oraz zaprzestania stosowania tego sposobu. Ci, którzy wybrali ustalanie różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, informują o dokonanym wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli stosowanie tej metody. Natomiast informację o rezygnacji z tego sposoby należy zamieścić w zeznaniu składanym za ostatni rok podatkowy, w którym ten sposób stosowali.

Z początkiem 2019 r. zlikwidowany został również obowiązek odrębnego  zawiadamiania urzędu skarbowego o: wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz o rezygnacji z tego sposobu, wyborze wpłacania zaliczek w formie uproszczonej oraz o rezygnacji z tego sposobu oraz wyborze kwartalnego sposobu .  wpłacania ryczałtu oraz o rezygnacji z tego sposobu. Odtąd podatnicy informować będą o tym w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym dany sposób stosowali.

Jak przypomina MF, 1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został również obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia  rachunkowych w roku następnym (podatek PIT) oraz odrębnego zawiadamiania  urzędu skarbowego o wyborze innego roku podatkowego niż rok kalendarzowy podatek CIT).