Strona wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na postanowienie dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Kwestionowane postanowienie dotyczyło stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia. Organ domagał się odrzucenia skargi. Sąd odrzucił skargę. Uznał, że skarżąca wniosła ją po upływie przewidzianego prawem terminu.

Termin na wniesienie skargi do sądu

W świetle art. 53 par. 1 i art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie - za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Skarga złożona po upływie przepisanego terminu podlega zaś odrzuceniu, zgodnie z art. 58 par. 1 pkt 2 p.p.s.a. Sąd administracyjny zwrócił uwagę, że w postępowaniu sądowo-administracyjnym terminy należy obliczyć według przepisów prawa cywilnego. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Początek terminu do wniesienia skargi rozpoczął bieg od dnia następnego po odebraniu postanowienia organu.

Zobacz procedurę w LEX: Wniesienie skargi na decyzję administracyjną >

 


Ważny bieg terminu w prawie administracyjnym

Gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Nie oznacza to jednak, że przy ustalaniu terminu nie wlicza się dni wolnych od pracy – wskazał sąd administracyjny. Trzydziestodniowy termin na zaskarżenie postanowienia obejmuje wszystkie kolejne dni, bez wyłączenia sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Tylko jeśli ostatni dzień terminu przypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy dochodzi do jego „przedłużenia”.

Skarżąca została właściwie pouczona o możliwości wnoszenia skargi. W razie wątpliwości co do zasad obliczania terminów, mogła weryfikować tę kwestię, np. korzystając z pomocy prawnika świadczącego usługi w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Jej skarga podlegała jednak odrzuceniu, skoro nie dochowała terminu – podsumował sąd.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 3 listopada 2020 r., sygn. akt I SA/Sz 787/20

Zobacz również: NSA: O kwalifikacji umowy i jej opodatkowaniu decydują faktyczne czynności >>