Z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej wystąpiła spółka akcyjna, w której Skarb Państwa pośrednio dysponuje większością głosów na zgromadzeniu wspólników i walnym zgromadzeniu.

Jak liczyć odszkodowanie z klauzuli o zakazie konkurencji

W grudniu 2017 r. została rozwiązana umowa między spółką a członkiem zarządu, który najpierw wykonywał swoje obowiązki w ramach umowy o pracę, a potem obowiązki te pełnił w ramach umowy cywilnoprawnej, tj. umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W umowie była zawarta klauzula o zakazie konkurencji, zgodnie z którą w czasie trwania umowy oraz w okresie sześciu miesięcy po ustaniu umowy, zobowiązany był on do powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółki. Z tego tytułu spółka musiała wypłacić mu odszkodowanie w wysokości równej sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia stałego, w sześciu miesięcznych ratach. W grudniu 2017 r. wypłaciła mu też ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 

Zakaz konkurencji z 70 proc. podatkiem

Tymczasem zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT, przy ustalaniu limitu (wysokości) wypłacanego odszkodowania, powyżej którego kwota odszkodowania podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 70 proc., pod uwagę należy brać sumę wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia z okresu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia wypłaty odszkodowania. Opodatkowaniu zaś podlega tylko ta część odszkodowania, która przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania. Przepis ten nie precyzuje jednak, jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić przy wyliczaniu limitu wypłaconego odszkodowania. W ustawie o PIT brak jest bowiem definicji wynagrodzenia. Spółka chciała więc wiedzieć, czy wypłacony ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy należy uwzględniać w tym wynagrodzeniu, bo nie była pewna, czy nie powinna jednak skorygować deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-4R i PIT- 8AR za 2018 r. Bo to na płatniku, w myśl art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, ciąży obowiązek pobrania tego zryczałtowanego podatku.

Zobacz również:
Nieodpłatne świadczenia ciągle problematyczne >>

SN: Napiwki to część wynagrodzenia, także w okresie wypowiedzenia >>
Fiskus próbuje zarabiać na mieszkaniach pracowniczych >>
 

Składniki wynagrodzenia ważne dla podatku

Zdaniem spółki, ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy jest uregulowany w ogólnych przepisach prawa pracy i jest ściśle związany ze stosunkiem pracy, dlatego powinien być uwzględniany w wynagrodzeniu, o którym jest mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT. Tymczasem według organu interpretacyjnego, istotą wynagrodzenia jest to, że przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 kodeksu pracy). Skarbówka powołała się przy tym na uzasadnienie uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 30 grudnia 1986 r. (sygn. akt III PZP 42/86), w którym sąd zaproponował własną definicję pojęcia wynagrodzenia, stwierdzając, że jest to świadczenie konieczne o charakterze majątkowym, które pracodawca jest zobowiązany wypłacać okresowo pracownikowi w zamian za wykonaną pracę, świadczoną w ramach stosunku pracy, odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości pracy. Skoro więc, jak uznał organ interpretacyjny, pojęcie wynagrodzenia bezpośrednio wiąże się z wykonaną pracą, to do wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT, należy zaliczyć wynagrodzenie wraz ze składnikami wymienionymi w umowie o pracę (np. dodatek stażowy, funkcyjny), nagrodę roczną, z wyłączeniem jednak innych świadczeń otrzymywanych przez pracownika takich jak diety, zwrot kosztów związanych z podróżą służbową, świadczenia odszkodowawcze za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy, odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia umowy, odpraw pieniężnych, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop czy też wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy.

 


W wysokości wynagrodzenia otrzymanego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc wypłaty odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, powyżej którego kwota odszkodowania podlega opodatkowaniu 70 proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym nie należy więc uwzględniać wypłaconego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop nie stanowi bowiem świadczenia wypłacanego w zamian za wykonaną pracę, lecz jest swego rodzaju rekompensatą za niewykorzystanie należnego urlopu.

Interpretacja z 5 sierpnia 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.237.2019.1.ENB