Podatnik dokonał wymiany pokrycia dachowego na budynku z eternitu na blachodachówkę. Wymienione zostały również rynny i rury spustowe. Inwestycja związana z termomodernizacją dachu została zakończona w marcu 2021 r. Poniesione wydatki zostały całkowicie pokryte ze środków własnych. Podatnik posiadał jednak tylko faktury na materiały, natomiast nie miał udokumentowanej usługi wymiany pokrycia dachowego fakturą VAT. Wystąpił więc o interpretację, czy wszystkie wydatki poniesione w związku z przedsięwzięciem może odliczyć od przychodu za 2021 r. w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Jego zdaniem, ma on takie prawo. Argumentował też, że nowe pokrycie dachowe na całym domu pozwoliło na zniwelowanie ubytków energii oraz przygotowano dom pod inne inwestycje, w tym fotowoltaikę. Podał, że jest podatnikiem opłacającym podatek według skali podatkowej (17 proc.). Kwota odliczenia nie przekroczy 53 tys. zł. Wydatki zostaną udokumentowane fakturami VAT za materiały, natomiast za usługę wymiany pokrycia dachu - faktura bez VAT. W związku z tym, podatnik uważa, że może dokonać takiego odliczenia.

Zobacz procedurę w LEX: Krywan Tomasz, Ulga termomodernizacyjna – odliczanie i zwrot >

Tylko faktura VAT do odliczenia ulgi termomodernizacyjnej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko podatnika jest tylko w części prawidłowe.

Prawidłowe jest ono w części dotyczącej odliczenia wydatków poniesionych na materiały wykorzystane do wymiany pokrycia dachowego, natomiast w części dotyczącej odliczenia wydatków na usługę wymiany pokrycia dachowego jest nieprawidłowe.

Przypomniał, że zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Czytaj w LEX: Krywan Tomasz, Wienconek Rafał, Ulga termomodernizacyjna na przykładach >

Adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej i 19 proc. stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 26h ust. 3 ww. ustawy, wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. I to ten przepis decyduje, zdaniem dyrektora KIS o nieprawidłowości stanowiska podatnika.

Zobacz również: Klimatyzacja z funkcją grzania z prawem do ulgi termomodernizacyjnej >>

 

Odliczenie razem z VAT

Ponadto, jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem VAT, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

W myśl art. 26h ust. 7 ustawy o PIT, kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Dyrektor KIS stwierdził, że  poniesione przez podatnika wydatki na materiały użyte do wymiany pokrycia dachowego, udokumentowane fakturami VAT, mieszczą się w zakresie ulgi termomodernizacyjnej. Zatem, poniesione w 2021 r. ww. wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne podatnik może odliczyć od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Jednocześnie jeśli wydatki poniesione na usługę wymiany pokrycia dachowego zostaną udokumentowane fakturami bez VAT, zatem te wydatki nie będą mogły być odliczone w ramach tej ulgi. Odliczeniu podlegają wydatki na realizację wskazanego celu, a ich wysokość określa się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Zatem jeżeli podatnik nie wypełniła warunków ulgi tzn. nie posiada faktur VAT, o których mowa w art. 26h ust. 3 ustawy o PIT, również na usługę wymiany pokrycia dachowego, to jego stanowisko należy w tej części uznać za nieprawidłowe.

 

Polski Ład zmieni interpretację daty poniesienia wydatku

- Omawiana interpretacja wyjaśnia niezwykle istotną dla korzystających z ulgi podatników kwestię „daty poniesienia wydatku”. Otóż, dyrektor KIS wskazał, iż za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży określony na fakturze VAT, ponieważ to właśnie na podstawie faktury ustala się wysokość poniesionych wydatków na termomodernizację budynku – podkreśla Aleksandra Medlarska, adwokat, doradca podatkowy.

Dodaje ona, że w przypadku, gdy na fakturze VAT brak jest informacji o dniu sprzedaży przyjmuje się, że dzień ten przypada na dzień, w którym wystawiono fakturę. Jednocześnie organ przypomniał, iż w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez podatnika podatku od  towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

 


- Organ podatkowy zwrócił uwagę na konieczność udokumentowania faktu poniesienia wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne fakturą VAT, który to obowiązek wynika wprost z art. 26h ust. 4 ustawy o PIT – stwierdza z kolei Karolina Kubista, adwokat w JKP Legal.

Podkreśla ona, że w przypadku, gdy na fakturze VAT brak jest informacji o dniu sprzedaży przyjmuje się, że dzień ten przypada na dzień, w którym wystawiono fakturę.

- Po wejściu w życie Polskiego Ładu, który zmieni się ust. 4 art. 26h ustawy o PIT, doprecyzowując, że za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury. Od dnia 1 stycznia 2022 r. momentem poniesienia wydatku będzie zatem zawsze dzień wystawienia faktury, niezależnie od dnia w którym nastąpi sprzedaż – zaznacza Karolina Kubista.

Omawiając ulgę termomodernizacyjną warto zwrócić również uwagę na niekorzystne dla podatników stanowisko organów podatkowych, zgodnie z którym w przypadku wystawienia faktury VAT na obojga małżonków każdy z małżonków ma prawo do odliczania w ramach ulgi termomodernizacyjnej jedynie 50 proc. poniesionych wydatków.

- Chociaż prawidłowość powyższego stanowiska nie jest oczywista, nie zostało one dotychczas zweryfikowane w orzecznictwie sądów administracyjnych, należy je zatem brać pod uwagę przy dokonywaniu wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne – podkreśla Karolina Kubista. Dodaje ona, że jeżeli faktura dokumentująca poniesiony wydatek wystawiona jest na jednego z małżonków, to odliczenia dokonuje tylko ten małżonek, na którego jest ona wystawiona.

- W sytuacji, gdy oboje małżonkowie pomiędzy którymi istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej ponoszą wydatki na termomodernizację budynku mieszkalnego, należącego do ich majątku wspólnego, to oboje mają prawo do skorzystania z odliczenia, jeżeli dysponują fakturą potwierdzającą poniesienie przez nich wydatku - fakturą wystawioną na oboje małżonków. Jeżeli natomiast faktura wystawiona jest na jednego z małżonków, to odliczenia dokonuje tylko ten małżonek na którego wystawiona jest faktura – wyjaśnia Karolina Kubista. Według niej, odliczeniu nie będą podlegały spłacane raty kredytu, bowiem unormowania dotyczące tej ulgi nie przewidują, by w ramach tej ulgi uwzględnić spłatę rat kredytu, którym został sfinansowany wydatek na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 grudnia 2021 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.868.2021.2.EC