Chodzi kwestię odszkodowań i odpraw za skrócenie okresu wypowiedzenia w spółkach, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Jeśli wypłacone kwoty przekraczają trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania wiążącej go ze spółką, od nadwyżki trzeba zapłacić 70-proc. podatek dochodowy.

Zobacz procedurę w LEX: Ryczałt 70% od odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed upływem terminu >

 

Odszkodowanie lub odprawa z 70-proc. podatkiem dochodowym

Ministerstwo Finansów w ramach Polskiego Ładu chce zmienić tę zasadę. Po nowelizacji rodzaj umowy nie będzie miał znaczenia. Jak tłumaczy MF w uzasadnieniu do projektu, dzięki temu, niezależnie od rodzaju umowy, z której wynika odprawa lub odszkodowanie, opodatkowaniu 70-proc. stawką podatku zryczałtowanego będzie podlegać część odprawy lub odszkodowania przekraczająca trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia. MF wskazuje, że biorąc pod uwagę literalne brzmienie przepisu art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy PIT, obligatoryjną przesłanką opodatkowania tych świadczeń zryczałtowanym podatkiem jest określenie tych świadczeń (odpraw i/lub odszkodowań) we właściwej umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zarządzania.

Czytaj w LEX: Polski Ład - zmiany w podatkach >

Wykładnia językowa tego przepisu nie budzi zatem wątpliwości, co do jego zakresu. W przypadku gdy prawo podatnika do otrzymania odprawy lub odszkodowania za skrócenie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania, nie wynika z tych umów, a z odrębnego porozumienia zawartego przez strony, oznacza, że nie zostały spełnione wszystkie warunki do zastosowania opodatkowania, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy PIT. W takich przypadkach płatnik jest obowiązany pobrać podatek według skali podatkowej na zasadach określonych dla poszczególnych źródeł przychodów. I tak, w przypadku, gdy odprawa lub odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia są następstwem uprzednio obowiązującej umowy o pracę płatnik jest obowiązany zastosować sposób opodatkowania określony dla dochodów ze stosunku pracy, natomiast gdy podatnika ze spółką łączyła uprzednio umowa o świadczenie usług zarządzania płatnik opodatkuje świadczenie na zasadach przewidzianych dla dochodów z umów cywilnoprawnych.

Zobacz również:
Fiskus walczy z unikaniem opodatkowania, ale często bez podstawy prawnej >>
Rząd zachęca Polaków do powrotu, ale to może się nie opłacać >>

 

Rodzaj umowy będzie bez znaczenia

Jak podkreśla resort finansów, ten stan rzeczy powoduje, że zdarzają się przypadki obchodzenia tego przepisu i unikania opodatkowania według 70-proc. stawki podatku, poprzez zawieranie odrębnych porozumień, od umów o pracę lub umów o świadczenie usług zarządzania, w których strony określają przysługujące podatnikom odprawy lub odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę bądź umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta. Tym samym niweczony jest sens tej regulacji, która miała na celu wpłynięcie na zachowania stron takich kontraktów i dostosowanie wysokości odpraw i odszkodowań do rozsądnych i uczciwych standardów.