Nowelizacja przepisów w ramach pakietu Polski Ład przywraca większe oraz wprowadza nowe obciążenia biurokratyczne dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zdjęte w ramach tzw. „jednego okienka”.

 

Informacja o zastosowanych formach opodatkowania

Jeśli proponowane przepisy wejdą w życie w obecnym brzmieniu, to ubezpieczeni, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą wymienieni w art. 8 ust. 6 pkt. 1, 3, 4 i 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, będą zobowiązani przekazywać do ZUS „informacje o zastosowanych formach opodatkowania” (art. 13 pkt. 6 - strona 192 projektu) w terminach obowiązujących do złożenia dokumentów rozliczeniowych. Oznacza to pojawienie się dwóch, wcześniejszych niż w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych czy ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, terminów na podjęcie decyzji odnośnie zmiany formy opodatkowania.

Zobacz procedurę w LEX: Prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych >

Dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie będzie to 10-tego lutego danego roku podatkowego zaś dla pozostałych osób 15-tego. Próżno jednak szukać zapisu zmieniającego obowiązki wynikające z art. 9 ust. 1 czy ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym czy art. 9a ust. 2a czy ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj w LEX: Opłacalność wyboru liniowej stawki podatku na przykładach >

Zobacz również:
Test przedsiębiorcy wraca tylnymi drzwiami >>
MF: Polski Ład nie zmieni limitu dochodów dziecka, powyżej którego rodzic traci prawo do ulgi rodzinnej >>
Polski Ład zmieni zasady korzystania z ulg podatkowych w PIT >>

 

Podwójny obowiązek zgłoszenia

Wprowadza to podwójny obowiązek informowania przez podatnika o fakcie zmiany formy opodatkowania w danym roku podatkowym, raz w dokumentacji przekazywanej do ZUS, a drugi raz poprzez pismo zawiadamiające naczelnika urzędu skarbowego. I to mimo zapisu informowania przez ZUS szefa KAS o formie opodatkowania wykazanej w dokumentach przekazywanych do ZUS.

Sprawdź w LEX: Czy przedsiębiorca, który w styczniu dokonał wyboru formy opodatkowania, może ją zmienić w lutym? >

Równocześnie ZUS „może żądać od ubezpieczonego dokumentów potwierdzających te informacje, jeżeli nie posiada tych informacji i nie może uzyskać do nich dostępu na podstawie odrębnych przepisów albo ma uzasadnione wątpliwości co do poprawności lub kompletności tych informacji.” Taki zapis jednoznacznie nakłada na podatnika obowiązek udokumentowania wyboru formy opodatkowania na dany rok podatkowy i konieczność przechowywania tego dokumentu albo do następnej zmiany formy opodatkowania albo przez dwa lata po zakończeniu prowadzenia działalności.

Sprawdź w LEX: Czy podatnik, który na początku roku zgłosił się do opodatkowania liniowego, może zmienić formę na kartę podatkową? >

 

Problematyczna korekta informacji

Czy informacja o zastosowanych formach opodatkowania przekazana w dokumentach rozliczeniowych do ZUS będzie możliwa do skorygowania w terminie wskazanym w ustawach podatkowych, czyli do 20-tego lutego?

Lektura art. 13, a w szczególności „instrukcyjnych” zapisów ustalania podstaw wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zawartych w ust. 6 lit. a, może wskazywać, iż ustawodawca nie przewidział sytuacji opłacania podatków z kilku działalności gospodarczej w różnej formie (np. dla jednoosobowej działalności gospodarczej w formie ryczałtu i dla dochodów, w przypadku prowadzenia równocześnie działalności w formie spółki cywilnej,  na zasadach ogólnych). Czy takie zmiany mają oznaczać utratę możliwości wyboru różnych form opodatkowania dla podatnika prowadzącego wiele firm?

Przedsiębiorców i służby księgowe czeka także z tego punktu widzenia trudny początek nowego roku.

Zobacz w LEX: Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r. >

Izabela Leśniewska, Jacek Leśniewski, doradcy podatkowi w kancelarii Alo-2