Opodatkowanie dochodów z hodowli boa dusicieli było przedmiotem interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0114-KDIP3-1.4011.503.2018.1.MJ. Wątpliwości podatnika dotyczyły kwestii, czy trzeba płacić podatek dochodowy od zarobków ze sprzedaży węży. Działalność wnioskodawcy polegała na handlu zwierzętami pochodzącymi z własnej hodowli.

Organ podatkowy potwierdził, że tego rodzaju działalność nie stanowi działów specjalnych produkcji rolnej. Hodowla boa dusiciela nie jest wymieniona w tabeli. Hodowla węży boa jest zatem działalnością rolniczą, która nie podlega opodatkowaniu PIT.

 

Działalność rolnicza bez PIT – co to w praktyce znaczy?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączeniu z opodatkowania podlegają przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnej produkcji rolnej. Definicję działalności rolniczej znajdujemy w art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT, w którym mowa jest wytwarzaniu w ramach własnej hodowli i warunku konieczności przechowywania pozostałych zwierząt (innych niż kaczki, gęsi i drób rzeźny) minimum przez okres dwóch miesięcy, licząc od ich nabycia. Działy specjalne produkcji rolnej to z kolei między innymi (zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o PIT) hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Jednocześnie w art. 2 ust. 3a zaznacza się, iż nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT. Co istotne, ten załącznik obecnie już nie funkcjonuje, został zastąpiony wydawanym co roku rozporządzeniem. Obowiązujące obecnie rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 25 listopada 2020 roku (Dz.U. 2020, poz. 2218) w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w swoich tabelach oraz wyliczeniach nie ujęło węży jadowitych, ani też węży dusicieli (boa, pyton królewski). Nie ma w nim też jaszczurek. Zdaniem Agnieszki Czernik, doradcy podatkowego, można byłoby się zatem zgodzić, że zwierzęta niewymienione w rozporządzeniu mogą być hodowane, a w konsekwencji sprzedawane w dowolnych ilościach i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Pytanie, co zrobić jednak z definicją ogólną, stanowiącą o chowie i hodowli zwierząt poza gospodarstwem rolnym. - Innymi słowy, jeżeli podatnik hoduje węże w ramach własnego gospodarstwa rolnego, nie musi martwić się opodatkowaniem przychodów, o ile tylko hodowla jego zwierząt nie została ujęta w tabeli stanowiącej treść rozporządzenia. Jeżeli jednak hodowla zwierząt odbywa się poza gospodarstwem rolnym (np. w mieszkaniu w bloku), wówczas należałoby się jednak zastanowić nad opodatkowaniem dochodu. Nie bez znaczenia może być tutaj rozmiar hodowli i zakwalifikowanie jej jako działalności gospodarczej – zauważa Agnieszka Czernik.

 


Problematyczna kwestia opodatkowania VAT handlu zwierzętami

Wydana kilka dni temu interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczyła z kolei kwestii opodatkowania VAT handlu jaszczurkami (interpretacja nr 0113-KDIPT1-3.4012.369.2021.4.JM). Chodziło w niej o podatniczkę, która hodowała jaszczurki w ramach gospodarstwa rolnego. Planowała sprzedawać gady na targach terrarystycznych w Polsce i za granicą, także w systemie online. Organ podatkowy stwierdził, że taki handel może być zwolniony z VAT. Z argumentami fiskusa zgadza się Agnieszka Czernik. Jej zdaniem, działalność podatniczki, pomimo że świadczona w sposób ciągły i systematyczny, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym (hodowla w ramach własnego gospodarstwa rolnego, brak wyszczególnienia tych zwierząt w rozporządzeniu dotyczących norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej), ani też podatkowi od towarów i usług, gdyż prawo podatkowe daje możliwość pozostania rolnikiem ryczałtowym, świadczącym usługi rolnicze lub realizującym dostawy produktów rolnych zgodnie z art. 2 pkt 19 oraz zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Sprzedaż jaszczurek będzie więc zwolniona z VAT.

Można jednak jeszcze zadać sobie pytanie o grono odbiorców owych jaszczurek. Czy będą to indywidualni nabywcy, konsumenci, osoby prywatne, czy też przedsiębiorcy? - Ta ostatnia kategoria klientów powinna pamiętać o obowiązku wystawienia faktur VAT RR, zawartym w art. 116 ustawy o VAT i naliczeniu podatku VAT według stawki 7 proc. oraz zapłacie przelewem bez względu na kwotę, celem odliczenia naliczonego podatku VAT.

 

Handel zwierzętami a PCC

Na koniec pozostaje jeszcze kwestia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Zwierzęta dla potrzeb podatkowych traktuje się bowiem jak rzeczy. Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w Savior Legal&Tax, zwraca uwagę, że w niektórych przypadkach zakup zwierzęcia może powodować konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. Podatek oblicza się od wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego – najczęściej jest to więc zapłacona cena. Daninę trzeba zapłacić w ciągu 14 dni. Zwolnione z PCC są jednak transakcje sprzedaży o wartości niższej niż 1 tys. zł.

- Nabywca węża czy jaszczurki nie musi więc płacić podatku, jeśli cena zwierzęcia będzie niższa niż 1 tys. zł. Jeśli jednak kupi np. dwa gady w ramach jednej transakcji i zapłaci 1500 zł, podatek trzeba będzie już zapłacić – zauważa Izabela Rutkowska.

Potwierdza to także dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0111-KDIB4.4014.242.2019.1.PM. Organ podatkowy wskazał w niej, że skoro umowa sprzedaży dotyczy transakcji, za pośrednictwem której dochodzi do przeniesienia w ramach jednej czynności (umowy) kilku rzeczy, to podstawę opodatkowania stanowi wartość całej nabytej kolekcji a nie pojedynczych jej fragmentów, niezależnie od faktu, iż każdy z elementów może stanowić odrębną rzecz i może być przedmiotem odrębnej czynności faktycznej i prawnej. W przypadku zawarcia jednej umowy sprzedaży (dokonania jednej czynności w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) bez znaczenia pozostaje również szczegółowe wyliczenie w umowie wszystkich rzeczy ze wskazaniem odrębnej wartości każdej z nich.

Zobacz również: Kupno psa czasami może wymagać zapłaty dodatkowego podatku >>