Sejm 11 sierpnia br. poparł senackie poprawki do ustawy regulującej status zwierząt w służbach, co umożliwiło zakończenie procesu legislacyjnego i skierowanie ustawy do prezydenta.

Jak poinformowano po posiedzeniu rządu, który w kwietniu przyjął projekt tej ustawy, obecnie we wszystkich formacjach MSWiA służy ponad 2 tys. psów i ponad 60 koni – większość w Policji. Rocznie ok. 10 proc. zwierząt jest wycofywanych ze służby i przechodzi na „emeryturę”. A podczas prac parlamentarnych wiceszef MSWiA Błażej Poboży podkreślał, że na każdym etapie prac legislacyjnych dyskusja nad proponowanymi przepisami odbywała się ponad podziałami politycznymi. W jego ocenie uchwalona 24 czerwca br. przez Sejm ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w tym funkcjonariuszy i żołnierzy.

Emerytura na stanie formacji

Po przejściu na „emeryturę”, wszystkie zwierzęta będą pozostawały na stanie danej formacji. Ustawa przewiduje określenie obowiązków opiekunów zwierząt, w tym w szczególności związanych z zapewnieniem prawidłowego utrzymania zwierząt. Obejmie to:

  • racjonalne żywienie i stały dostęp do czystej i świeżej wody;
  • dbanie o stan zdrowia i kondycję, w tym poddawanie terminowym szczepieniom i zabiegom profilaktycznym oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu;
  • pielęgnację i utrzymanie w czystości;
  • zapewnienie warunków utrzymania dostosowanego do potrzeb biologicznych.


Czytaj: Nie będzie na razie prac nad "piątką dla zwierząt">>
 

Opiekun z pierwszeństwem do opieki

Według ustawy, pierwszeństwo w przejmowaniu opieki nad zwierzęciem miałby dotychczasowy opiekun, o ile wyrazi taką wolę. W przypadku, gdy żadna uprawniona osoba (tj. inny funkcjonariusz, pracownik cywilny formacji lub emerytowany funkcjonariusz, bądź funkcjonariusz rencista) nie wyraziłaby woli przejęcia opieki nad zwierzęciem, opieka ta będzie sprawowana w ramach określonej jednostki lub komórki organizacyjnej danej formacji. Opieka nad zwierzęciem będzie mogła być także powierzona organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

 


Wyżywienie w naturze lub ryczałt

Zapewnione ma być dostosowanie norm żywienia psa i konia do potrzeb jego organizmu, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycznych, funkcji fizjologicznych oraz wysiłku fizycznego lub wskazań lekarza weterynarii.
Opiekun zwierzęcia używanego do celów służbowych, będzie otrzymywał wyżywienie w naturze dla psa lub konia albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt taki otrzyma również opiekun zwierzęcia wycofanego ze służby w danej formacji.
Poszczególne formacje będą nadzorowały sposób realizacji opieki nad powierzonym zwierzęciem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zwierzę będzie mogło być odebrane i przydzielone innej osobie.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.