O 350 zł wrośnie w 2020 roku minimalne wynagrodzenie. W przyszłym roku wyniesie ono 2600 zł. To oznacza, że płaca minimalna stanowić będzie już 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 - Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie pozytywnie na sytuację finansową gospodarstw domowych. W porównaniu do roku 2015 płaca minimalna wzrośnie o 850 zł, to wzrost prawie o połowę w ciągu ostatnich pięciu lat – mówi Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Wraz z minimalnym wynagrodzeniem wzrośnie także wprowadzona w 2017 roku minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Jej główny cel to ograniczania zjawiska nadużywania umów cywilnoprawnych oraz ochrona osób  najniżej wynagradzanych. W 2020 r. minimalna stawka godzinowa wzrośnie o 2,30 zł i wynosić będzie 17 zł (w roku bieżącym - 14,70 zł).

Sprawiedliwie za wysługę lat

Od 1 stycznia 2020 r. dodatek za staż pracy nie będzie już miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana przepisów ma zapewnić bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

- Na tę zmianę czekali od lat pracownicy z długim stażem pracy, którzy dostawali niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego niż przykładowo zaczynający pracę absolwenci, bo do minimalnej pensji wliczano im dodatek za wysługę lat – mówi minister Marlena Maląg. – Z nowym rokiem przywracamy wartość dodatku za wysługę lat – dodaje minister.

Czytaj w LEX: Dodatek stażowy wyłączony z minimalnego wynagrodzenia >

Dodatek stażowy to nie pierwszy element, który zostanie wyłączony z minimalnego wynagrodzenia i nie będzie miał wpływu na wysokość wynagrodzenia. W świetle obowiązującego prawa do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej czy odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 roku do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy.

Czytaj w LEX: O czym pracodawca powinien pamiętać na przełomie roku >

 

Większe wsparcie osób niepełnosprawnych

Nowy rok przyniesie również ważne zmiany w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Pierwsza z nich związana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, gdyż wraz z nią, odpowiednio waloryzowane jest co roku świadczenie pielęgnacyjne. Oznacza to, że w 2020 roku wysokość świadczenia wyniesie 1830 zł netto (wzrost o 247 zł z 1583 zł w roku bieżącym). Do tego dochodzą składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, także opłacane z budżetu państwa. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest przede wszystkim rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym od dzieciństwa dzieckiem.

 


Od 1 stycznia 2020 r. wzrasta także dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej. Są to dwie ważne grupy instytucji zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

- Dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej wyniesie od nowego roku 20 496 zł. To wzrost o 2 400 zł w porównaniu do obowiązującej obecnie stawki – mówi minister Marlena Maląg. Zaznacza przy tym, że ostania podwyżka miała miejsca niedawno, w październiku 2019 roku.

W przypadku zakładów aktywności zawodowej przyszłoroczna podwyżka wyniesie 2 250 zł. To oznacza, że od 1 stycznia dofinansowanie rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej w tej placówce wynosić będzie 25 000 zł.

Czytaj w LEX: Świadczenia chorobowe na przełomie roku >

 

Będą trzynastki dla emerytów z funduszu solidarnościowego

Pieniądze pochodzące z Funduszu Solidarnościowego będą mogły być przeznaczane nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale także na emerytów i rencistów. Finansowane z niego będą tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi oraz renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną.

Ustawa przewiduje, że pieniądze na refundację tzw. trzynastych emerytur i rent z 2019 r., wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są kosztami Funduszu Solidarnościowego. Tym samym Fundusz przekaże do FUS pieniądze na refundację tego świadczenia. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielone do 9 mld zł pożyczki z Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Źródłem przychodów SFWON jest przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Pierwszy raz daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 r. od dochodów uzyskanych w 2019 r.

Czytaj również: Od przyszłego roku trzynastka dla emerytów i rencistów będzie płacona co roku>>
 

Co ważne, począwszy od 2020 r. trzynastka dla emerytów i rencistów ma być dodatkowym, corocznym świadczeniem. W kwietniu 2020 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowo 1200 zł brutto - zdecydowała Rada Ministrów przyjmując 23 grudnia 2019 r. projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, który teraz trafi do Sejmu.

Zgodnie z projektem, w kwietniu 2020 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowo 1200 zł brutto (nieliczne osoby dostaną to świadczenie w maju 2020 r.). Pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, bez żadnych formalności. Wypłata odbędzie się bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.

Trzynastki wypłacone zostaną osobom pobierającym emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, emerytury i renty służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, renty  strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia  uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Siedem niedziel handlowych w roku

Przypomnijmy też, że od 1 stycznia 2020 r. handlować będzie można w siedem niedziel w roku. Zakaz handlu nie będzie obowiązywał w dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, w niedzielę bezpośrednio przed Wielkanocą oraz w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.

 


PPK w średnich firmach

Od 1 stycznia 2020 r. firmy zatrudniające co najmniej 50 osób będą musiały zacząć stosować ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215 ze zm.), od początku przyszłego roku obowiązek stosowania jej przepisów dotyczących finansowania i dokonywania wpłat do PPK, będą miały podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób. Stan ten należy ustalić na dzień 30 czerwca 2019 r.

Po dużych firmach, zatrudniających co najmniej 250 pracowników, to kolejna grupa pracodawców, która będzie musiała dołączyć do pracowniczych planów kapitałowych.

Czytaj również: PPK: Po dużych przedsiębiorstwach przyszedł czas na średnie>>

Zdaniem ekspertów, to ostatni moment na opracowanie procedur, które określą funkcjonowanie PPK w organizacjach.

Sprawdź w LEX: Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku >

 

Mały ZUS plus

1 lutego wejdzie w życie tzw. Mały ZUS plus. To rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku nie przekroczy 120 tys. zł. W Małym ZUS-ie plus składki na ubezpieczenie społeczne mają być liczone proporcjonalnie do dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie. Z obniżonej składki będzie można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Ulga nie obejmie przedsiębiorców, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców oraz tych, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej i jednocześnie są zwolnieni z podatku VAT.