Ustawa przyjęta w trakcie 30. posiedzenia Senatu podwyższa z 50 do 75 proc. najniższej emerytury lub renty kwotę, która będzie wolna od zajęcia przez komornika w przypadku egzekucji należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje podniesienie kwoty wolnej od egzekucji tak, aby wolna od potrąceń była kwota emerytury i renty w wysokości najniższej emerytury lub renty, zależnie od rodzaju pobieranego świadczenia, po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Ustawa została uchwalona bez poprawek. Był to projekt poselski.

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.senat.gov.pl, stan z dnia 21 listopada 2016 r.