Sejm uchwalił w czwartek 9 stycznia nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która zakłada, że sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej będą zajmować się wyspecjalizowane sądy. Za głosowało 273 posłów, dziewięciu było przeciw, a 163 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu. Do nowelizacji jednak dodano też przepis przesuwający wejście w życie ustawy wprowadzającą prostą spółkę handlową, a także sporo zmian w kodeksie spółek handlowych. Wiele dotyczy doregulowania przepisów o dematerializacji akcji.

 


Cztery sądy

Za sprawą nowelizacji mają zostać stworzone cztery wydziały w sądach okręgowych (Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań) oraz dwa w sądach apelacyjnych (Katowice, Warszawa). Sądy specjalistyczne zajmą się sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, a także sprawami związanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz pewnymi kategoriami spraw o ochronę dóbr osobistych. Chodzi na przykład o bezprawne wykorzystywanie praw autorskich i znaków towarowych, kopiowanie produktów, nieuprawnione korzystanie z cudzych wynalazków,  a także o przypadki związane z wykorzystaniem dobra osobistego w celach reklamowych i promocyjnych lub naruszeniem dobra osobistego w związku z działalnością naukową i wynalazczą. -  To odpowiedź na formułowane od lat postulaty przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji zarządzania zbiorowymi prawami autorskimi - przekonywał posłów Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. I dodał, że z roku na rok rośnie liczba takich spraw, a także skomplikowanie. Dlatego mają być rozpoznawane w specjalistycznych sądach.  

Sprawy w zakresu rozwiązań technicznych tj. programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym ma bowiem rozpatrywać tylko wyłącznie Sąd Okręgowy w Warszawie. - Z uwagi na względnie nieliczną liczbę spraw z tego zakresu i ich wysoki poziom złożoności takie rozwiązanie jest zasadne. Dużo dyskusji wzbudza jednak skład tych sądów i ewentualne uzupełnienie ich o osoby z technicznym wykształceniem w charakterze ławników - zauważa dr Krystian Maciaszek z kancelarii DLA Piper.

Przymus adwokacki przy sporach o ponad 20 tysięcy złotych

Ustawa zakłada też wprowadzenie odrębnego postępowania w sprawach własności intelektualnej. Jedną z odrębności tych sprawa jest wprowadzenie przymusu adwokackiego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 20 tys. zł. - Ograniczenie to wydaje się sztuczne, gdyż często w tego typu sprawach strony nie dochodzą roszczeń pieniężnych, a precyzyjne ustalenie wartości chociażby najbardziej powszechnie stosowanego roszczenia o zaniechanie naruszania znaku towarowego jest bardzo złożoną kwestią - zauważa dr Krystian Maciaszek. 

Czytaj w LEX: Koszty sądowe – najistotniejsze zagadnienia po zmianach z lipca 2019 r. >

Nowe instytucje 

Ponadto zgodnie z nowelą żądanie zabezpieczenia środka dowodowego można skierować do osoby, w tym pozwanego, w której władaniu znajduje się środek dowodowy, lub która może umożliwić jego zabezpieczenie. Zabezpieczenia można dokonać przed wszczęciem postępowania lub w jego toku, aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji. Ponadto powód, który uprawdopodobnił swoje roszczenie, może żądać, aby pozwany wyjawił lub wydał środek dowodowy, którym dysponuje, w szczególności dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe, służące ujawnieniu i udowodnieniu faktów. Nowelizacja zakłada również uregulowanie tzw. roszczenia informacyjnego, znanego już z prawa własności przemysłowej.  Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 lipca 2020 roku

Czytaj w LEX: Zmiany w postępowaniu odwoławczym w związku z reformą KPC >