W piątek wieczorem Sejm głosował nad poprawkami Senatu do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwanej tarczą antykryzysową. Senatorowie zgłosili ich 126, a sejmowa Komisja Finansów Publicznych zaakceptowała 91 i Sejm poparł je w jednym głosowaniu. Sejm odrzucił więc 35 poprawek. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Ważne poprawki poparte przez Sejm dotyczą m.in. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Poprawiają one pozycję wierzyciela. Posłowie jednak nie zgodzili się z najbardziej kontrowersyjnymi propozycją dotyczącą prawa do zmiany doradcy restrukturyzacyjnego. Bardzo ważna poprawka dotyczy też przepisów antyprzejęciowych.  Posłowie zgodzili się, że kontroli nie będą podlegały przejęcia przez firmy z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Akceptację zyskała też poprawka, która sprawi, że odprawa po rozwiązaniu przez pracodawcę umowy cywilnoprawnej też nie będzie mogła przekraczać 26 tys. złotych.
Posłowie nie zgodzili się na usunięcie z tarczy 4 wszystkich zmian dotyczących e-rozpraw w sprawach karnych, e-posiedzeń aresztowych, kary łącznej w kradzieży zuchwałej oraz przepis uwalniający Ministerstwo Sprawiedliwości od określenia wzorów pouczeń w sprawach cywilnych. Za to Sejm zgodził się na zmiany dotyczące wyborów w samorządzie radców prawnych.

Czytaj o innych zmianach w Tarczy antykryzysowej 4 uchwalonych przez Sejm >>

 

Wierzyciel z większymi uprawnieniami

Tarcza 4 wprowadza uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Będzie mogło z niego skorzystać każde przedsiębiorstwo, które wpadło w tarapaty finansowe i będzie chciało odbudować równowagę finansową  mogło samodzielnie uruchomić szybką restrukturyzację, bez konieczności występowania do sądu. Senatorowie chcieli doprecyzować, że ma to mieć zastosowanie tylko do dłużników, którzy popadli w problemy finansowe z powodu epidemii, ale Sejm odrzucił tę poprawkę. By otworzyć postępowanie nie wystarczyłoby jedynie zawrzeć umowy z doradcą restrukturyzacyjnym i obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Posłowie poparli dodany warunek, że obwieszczenie może być dokonane po przygotowaniu przez dłużnika propozycji układowych oraz spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i przekazaniu ich nadzorcy układu.
Posłowie za to odrzucili poprawkę mówiącą, że sąd będzie mógł zmienić nadzorcę układu na wniosek wierzycieli mających łącznie więcej niż 30 proc. sumy wierzytelności.

Przeciwko wszystkim poprawkom zaprotestowała Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych oraz Instytut Allerhanda. Autorzy opinii wskazywali, że zniechęcą one i dłużników, i doradców restrukturyzacyjnych do uproszczonej restrukturyzacji. Alicja Sobota, adwokat i sekretarz sekcji INSO Instytutu Allerhanda cieszy się, że Sejm odrzucił najbardziej kontrowersyjne zmiany. Wojciech Bokina, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny z kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy, mów że o ile sporządzenie przez dłużnika spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i propozycji układowych jeszcze przed otwarciem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego  jest zasadne, to wprowadzenie możliwości zmiany nadzorcy układu może opóźnić postępowanie i uniemożliwić zawarcie układu w terminie 4 miesięcy od otwarcia postępowania.

Firmy z krajów OECD nie muszą bać się prezesa UOKiK

Sejm  poparł też poprawkę poszerzającą możliwość nabywania udziałów/przedsiębiorców bez kontroli o państwa OECD. Pierwotnie obowiązek zawiadomienia o przejęciu polskiej firmy dotyczył tylko osób fizycznych, które nie posiadają obywatelstwa jednego z krajów UE i firm, które nie posiadają siedziby na terytorium państwa członkowskiego. W efekcie firmy z USA, a w niedługiej przyszłości brytyjskie też musiałby zgłaszać prezesowi UOKiK zamiar inwestowania w polskie przedsiębiorstwo. Za sprawą poprawki wyłączenie obejmie firmy z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) do której należy 37 państw, w tym USA, Kanada, Japonia, Nowa Zelandia, Australia, ale nie Rosja i Chiny.

- To bardzo dobra wiadomość dla firm. Zwłaszcza, że wyniki głosowania za tą poprawką wskazują na to, że utrzyma się ona w Sejmie. Zyskała bowiem akceptację większości rządowej - na 98 głosów 97 było za - ocenia Arkadiusz Pączka, zastępca dyrektora generalnego  Pracodawców RP. To też sukces Rady Przedsiębiorczości, które apelowała, że przepisy utrudnią  inwestycje  firmom z krajów, gdzie kapitał jest największy i najbardziej chętny do zagranicznych inwestycji. Co ważne, w przypadku inwestycji, która wymaga zgłoszenia, od decyzji prezesa UOKiK, będzie przysługiwała skarga do sądu administracyjnego.

Ograniczenie odprawy także po rozwiązaniu umowy cywilnoprawnej

Sejm poprał też poprawkę senatora Grzegorza Biereckiego, która doprecyzowuje, że ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań oraz świadczeń o podobnym charakterze do kwoty nieprzekraczającej 10-krotności minimalnego wynagrodzenia (obecnie 2600 zł brutto) stosuje też w przypadku wypowiedzenia albo rozwiązania umowy zlecenia, o dzieło albo w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji, z wyłączeniem umowy agencyjnej. Posłowie nie zgodzili się jednak, aby z limitu odpraw wyłączyć osoby przechodzące na emeryturę.

 


]

Inne ważne poprawki

Sporo ważnych poprawek zaakceptowanych przez Sejm dotyczy podatków. Wynika z nich między innymi, że ulga w PIT na darowizny, np. laptopów dla szkół będzie również przysługiwało, gdy przekazanie darowizny nastąpi przy udziale organizacji pożytku publicznego. Posłowie poparli tez poprawkę, która pozwala zleceniobiorcom złożyć wniosek o postojowe, jeśli zleceniodawca odmówił złożenia takiego wniosku elektronicznie. Doprecyzowano też zmianę dotyczącą wykorzystania zaległego urlopu w wymiarze 30 dni bez uzyskania zgody pracownika. Dodano, że pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza tarcza 4

W tarczy 4 są przede wszystkim przepisy o wsparciu finansowym dla samorządów, zmiany dla pracodawców i pracowników dotyczące pracy zdalnej,  przepisy o kontroli przez prezesa UOKiK wrogich przejęć, ułatwienia dla rynku zamówień publicznych, wakacje kredytowe dla frankowiczów, pożyczki dla fundacji i stowarzyszeń z powiatowych urzędów pracy. Co ważne do tarczy 4 dodano przepis, który pozwoli  zachować prawo do zasiłku opiekuńczego tysiącom rodziców dzieci do lat 8. Jako pierwsi poinformowaliśmy, że 25 maja przez błąd w tarczy 3 stracili go rodzice dzieci, którym zamknięto żłobek, przedszkole, klubu dziecięcy czy szkołę z powodu epidemii.  W efekcie do tego dnia ZUS nie ma już podstawy prawnej do wypłaty im tego świadczenia. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.