Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw - tarcza antykryzysowa 4, który trafił do Sejmu, ma na celu, zgodnie z rządowym uzasadnieniem, zapewnienie ciągłości realizacji zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego w czasie epidemii. Chodzi o „racjonalne wykorzystanie zasobów ludzkich w administracji samorządowej”.

 

Szczególna potrzeba jednostki

Zgodnie z projektem wójt, burmistrz, prezydent miasta, w tym prezydent miasta na prawach powiatu, może polecić pracownikowi podległego mu urzędu tymczasowe przeniesienie do wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę. Takie samo uprawnienie dotyczyć ma polecenie dla kierownika podległej wójtowi jednostki organizacyjnej, jeśli chodzi o tymczasowe przeniesienie pracownika tej jednostki.

Przesłanką powierzenia pracownikowi zadań w innym miejscu będzie „szczególna potrzeba tej jednostki wywołana stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii”. Przeniesienie mogą uzasadniać m.in. braki kadrowe jednostki, przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu jej zadań.

Rząd poprawia błąd legislacyjny po doniesieniach Prawo.pl>>
 

Bez zgody pracownika, z wyjątkami

Projekt przewiduje możliwość jednostronnej, czasowej zmiany zadań dotychczas wykonywanych przez pracownika. Rozwiązanie dotyczyłoby wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. Powierzenie pracownikowi innej pracy miałoby charakter czasowy.

Projektowany przepis nie przewiduje ani zgody pracownika na jego przeniesienie, ani porozumienia między pracodawcami. Wyjątek to kobiety w ciąży i pracownik opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 lat lub osoby będącej jedynym opiekunem dziecka w wieku do lat piętnastu.

Umowa ta sama, pensja też

Z uwagi na fakt, że przeniesienie następowałoby – co do zasady – bez zgody pracownika, pracownik miałby zagwarantowany co najmniej dotychczasowy pułap wynagrodzenia.

W przypadku przeniesienia nie będzie zachodzić potrzeba sporządzenia nowej umowy o pracę, bo zgodnie z ustawą nie dochodzi do rozwiązania stosunku pracy.