Związek Miast Polskich (ZMP) wystąpił do rządu o pilne wprowadzenie rozwiązań związanych z terminami płatności podatków i opłat lokalnych, a także terminów obowiązujących w procedurach administracyjnych. Ministerstwo Rozwoju pracuje nad szczególnymi rozwiązaniami dotyczącymi między innymi tych kwestii. Korporacja apeluje też o jedno­czesne zapewnienie osłony w przypadku zagrożenia utratą płynności finansowej przez samorządy.

 


Ograniczenie kontaktu z mieszkańcami

ZMP uważa, że należy rozważyć czasowe ograniczenie osobistego przyjmowania skarg oraz zakresu załat­wianych spraw urzędo­wych do tych, które bezwzględnie wymagają osobistej obecności, w celu potwier­dzenia tożsamości (niektóre akty stanu cywilnego). Należy także wprowadzić limity równoczesnej obec­ności interesantów w salach obsługi, nawet wy­posażonych w okienka obsługi i w poczekalniach.

Czytaj też: Są podstawy prawne do zamknięcia miast przez koronawirusa, na razie nie ma takich planów

Miasta zwiększają – w granicach posiadanych możliwości – zakres spraw możliwych do załatwienia przez internet i telefon. Istniejące i nowe infolinie powinny wskazywać mieszkańcom sposoby załatwienia poszczególnych spraw bez przychodzenia do urzędu. Informacje są dostępne na stronach internetowych urzędów miast – informuje ZMP

Sesje rad bez mieszkańców

Zaleca też, na podstawie specustawy koronawirusowej  i oczekiwanego rozporządzenia, czasowo zawiesić udział mieszkańców w obradach plenarnych organów stanowiących i ich komisji, przy zapewnieniu pełnego dostępu do transmisji i innych informacji o tych obra­dach. Związek wystąpił o uwzględnienie tego problemu w przygotowywanych regulacjach.

ZMP podkreśla w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej, że nie ma obecnie szczególnych regulacji dotyczących funkcjonowania urzędów w sytuacji epidemicznej.