Specustawę uchwalił w poniedziałek Sejm. W piątek poparł ją bez poprawek Senat, choć senatorowie opozycji zapowiedzieli, że w przyszłym tygodniu podejmą prace związane z nowelizacją specustawy, bo zawiera ich zdaniem wiele błędów merytorycznych i legislacyjnych. Prezydent podpisał ją w sobotę, tego samego dnia trafiła do Dziennika Ustaw i obowiązuje od niedzieli 8 marca.

Podpisałem ustawę ws. koronawirusa najszybciej, jak było to możliwe; mam nadzieję, że już w najbliższych dniach umożliwi ona działanie wszystkim tym, którzy odpowiadają za szpitale - poinformował w Nysie prezydent Andrzej Duda.

Czytaj w LEX: Sprawozdawczość podmiotu leczniczego z działalności przeciwepidemicznej >

Zdalna praca dozwolona

Ustawa przewiduje m.in. możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w związku z podejrzeniem koronawirusa, czy wypłatę zasiłków dla rodziców za czas zamknięcia m.in. szkół czy przedszkoli.

Ustawa zakłada też m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu. Wprowadza rozwiązania zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

 


Dostawy poza rygorem prawa zamówień publicznych

W ustawie przewidziano możliwość dokonywania zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Do projektowania, budowy, przebudowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wprowadzono możliwość niestosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Czytaj w LEX: Obowiązki personelu medycznego w związku z rozpoznaniem zakażeń i chorób zakaźnych >

Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych

Określa także m.in. zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem COVID-19 oraz zasady finansowania tych świadczeń. Ustawa zakłada, że minister zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego ustali w drodze obwieszczenia maksymalne ceny na określone produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

W ustawie zapisano również m.in., że w celu przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa uwzględniając wysokość oraz rodzaj koniecznego wsparcia i bieżące wykonanie wydatków w poszczególnych częściach i działach budżetu państwa.

Nowe rozporządzenia

Ponadto od niedzieli 8 marca obowiązują też dwa rozporządzenia ministra zdrowia z 7 marca (tego samego dnia zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw):

Za ich sprawą podejrzani o zarażenie koronawirusa mogą być poddawani hospitalizacji i kwarantannie.


Więcej: Senat przyjął specjalną ustawę do walki z koronawirusem>>