Gdy Senat bez poprawek przyjmował w piątek 6 marca specustawę, minister zdrowia Łukasz Szumowki, potwierdził na konferencji prasowej cztery nowe potwierdzone przypadki koronawirusa. W sobotę  minister powiedział, że stan kolejnych osób zarażonych koronawirusem jest stabilny. Są to osoby w średnim wieku i młode. W sumie w Polsce jest pięć osób z potwierdzoną chorobą. Minister podkreślił, że jest za wcześnie, by mówić o epidemii. - Mówimy o klastrach epidemii, jeżeli jest powyżej 100 przypadków - dodał. 

Prace Senatu były szybkie, za ustawą  o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-1 a głosowało 74 senatorów; nikt nie był przeciw; wstrzymało się dziewięciu senatorów.

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w 2 marca na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia. Wieczorem, tego samego dnia, Sejm przeprowadził drugie czytanie i zdecydowano, by przejść natychmiast do głosowania.

Uchwalona ponad podziałami

Za ustawą  uchwaloną przez Sejm 2 marca opowiedzieli się wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie PiS - 226 osób, 113 na 114 biorących udział w głosowaniu posłów KO (jeden poseł, Tomasz Lenz, głosował przeciw), 42 na 43 uczestniczących w głosowaniu posłów Lewicy (od głosu wstrzymała się posłanka Wanda Nowicka), z klubu PSL-Kukiz'15 18 posłów poparło ustawę, a 6 wstrzymało się od głosu, ustawę poparł też poseł niezrzeszony Ryszard Galla, a wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie Konfederacji głosowali przeciw ustawie.

Przedstawiciele opozycyjnych klubów krytykowali tryb prac nad ustawą, której projekt rząd skierował do Sejmu w niedzielę, ale podkreślali, że ze względu na wagę problemu pracowali nad proponowanymi rozwiązaniami i poprą je.

Odpowiadając na pytania posłów i odnosząc się do uwag o bardzo szybkim trybie prac nad ustawą szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że tydzień, dwa i trzy tygodnie temu nie było jeszcze mowy o ustawie, bo koronawirus znany jest od ośmiu tygodni. Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu ub.r. w Wuhan w środkowych Chinach. - Jest to sytuacja nowa, nie tylko dla Polski i Europy, ale i dla całego świata – podkreślił.

Czytaj w LEX: Nadzwyczajne środki do walki z koronawirusem z obawami biznesu w tle >

 

Jakie regulacje zawiera ustawa o koronawirusie?

Uchwalona w poniedziałek ustawa zakłada m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu.

Wprowadza rozwiązania zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Ustawa zakłada możliwość dokonywania zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Do projektowania, budowy, przebudowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wprowadzono możliwość niestosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Określa także m.in. zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem COVID-19 oraz zasady finansowania tych świadczeń. Ustawa zakłada, że minister zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego ustali w drodze obwieszczenia maksymalne ceny na określone produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Czytaj w LEX: Sprawozdawczość podmiotu leczniczego z działalności przeciwepidemicznej >

W ustawie zapisano też, że w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną.

Ustawa zakłada ponadto, że w skrajnym przypadku, gdy stan epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań.

Premier może - na wniosek ministra zdrowia - nałożyć na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Regulacja przewiduje też zmiany dotyczące wykorzystania wiedzy i kwalifikacji posiadanych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w zakresie szerszym niż ten wynikający z pełnionych obowiązków w ramach posiadanej specjalności wojskowej i wojskowego przeszkolenia.

Czytaj w LEX: Obowiązki personelu medycznego w związku z rozpoznaniem zakażeń i chorób zakaźnych >

W ustawie zapisano również m.in., że w celu przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa uwzględniając wysokość oraz rodzaj koniecznego wsparcia i bieżące wykonanie wydatków w poszczególnych częściach i działach budżetu państwa.

Na etapie prac sejmowej komisji zdrowia z projektu usunięto artykuł mówiący, że Skarb Państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne nie ponoszą z pewnym zastrzeżeniem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19.

Czytaj też: Dworczyk: Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła kilka poprawek zgłoszonych przez opozycję  >

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, teraz trafi pod obrady Senatu.