– Premier Mateusz Morawiecki zobowiązał mnie do przygotowania wspólnie z MF, ZUS, KAS, UOKiK, BGK, PFR i ARP – pakietu rozwiązań osłonowych dla przedsiębiorców. W efekcie intensywnych spotkań i rozmów w ostatnich dniach stworzyliśmy katalog działań, które mogą wesprzeć nasze firmy w obecnej sytuacji. Chcemy ułatwień dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie – mówi Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju. Jednym z nich jest przesunięcie wejścia w życie nowego JPK, a także zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do centralnego rejestru. Nie jest jeszcze znany konkretny kształt przepisów, ale zgodnie z zapowiedziami projekt ma trafić na posiedzenie Sejmu w dniu 25 marca i zostać wprowadzony z dniem 1 kwietnia.

Czytaj również: Koronawirus nie zawsze uzasadni bezpłatną rezygnację z wycieczki >>

Co ma zwierać pakiet osłonowy

Projekt pakietu osłonowego dla przedsiębiorców będzie zawierał propozycje zmian legislacyjnych. Mają one poprawić sytuację przedsiębiorców m.in. przez:  

  • Ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS, ułatwienia w split payment;
  • Poprawę płynności finansowej firm -  instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów;
  • Ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.    

Wymaga to m.in. nowelizacji ustaw o: VAT, udzielaniu pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, wsparciu z BGK, a także szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Działania mające poprawić płynność finansową firm

Za sprawą specustawy zmienią się termin wejścia w życie nowego JPK: z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r., a także zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych z 13 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.

Ponadto specustawa ma ułatwić:

  • wcześniejsze zwroty VAT, 
  • zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, 
  • zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu.
  • odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) - stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat

Zostanie też zmieniony schemat pomocy publicznej - zostanie rozszerzony dla MŚP i dużych firm. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60 proc. kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja). MR postuluje zwiększenia gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu. W celu poprawy finansowej firm przewidziane będą dopłaty do oprocentowania kredytów przez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

Ochrona i wsparcie rynku pracy

MR chce też przedstawić projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc prac. Chce skrócić z 6 do 3 miesięcy okres kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15 proc. W przypadku przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy, przysługiwałoby:

  • świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne
  • oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasiłki chorobowe i opiekuńcze

Przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. jeżeli otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji. 

Przedsiębiorca otrzyma także zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu), albo dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (oświadczenie ubezpieczonego).

Jeśli nieprzewidziane zamknięcie placówki jest związane z koronawirusem, przyjęta specustawa przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni z tego tytułu.