Wprowadzenie wydłużenie terminu uchwalenia budżetu samorządów w 2021 roku do 31 marca oraz możliwość wstrzymywania biegu terminów administracyjnych – to zmiany, które przyjął Sejm. Przepisy znalazły się w przyjętej tzw. tarczy 6.0.

Zobacz też: Kornecka: Tarcza prawna ułatwi załatwianie urzędowych spraw

Decyzja premiera po apelach samorządowców

Decyzję taką podjął premier na początku listopada, po apelach samorządowców. Uznano wtedy, że projekty budżetów powinny być złożone w terminie, ale z możliwością zmian.

Jak informował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker na stronie internetowej resortu, MSWiA we współpracy ze stroną samorządową przygotowała rozwiązanie wprowadzające jednorazowe wydłużenie terminu uchwalenia budżetu JST w roku 2021 do 31 marca. Propozycja została zgłoszona podczas prac nad zmianą ustawy „COVID-owej” podczas prac w Senacie. W normalnym trybie samorządy mają czas na uchwalenie budżetów do 31 stycznia.

Sformułowany przez samorządowców postulat zmiany terminu przedłożenia przez organ wykonawczy projektu budżetu radzie gminy, radzie powiatu oraz sejmikowi województwa nie mógł być zrealizowany w trybie doraźnym przed jego upływem w tym roku (tj. przed 15 listopada 2020 r.). „W porozumieniu z Ministerstwem Finansów rekomendujemy organom wykonawczym JST skierowanie projektu budżetu do organów stanowiących w obowiązującym terminie, z zastrzeżeniem prawa do wniesienia niezbędnych zmian w trybie autopoprawek, w przypadku niemożności sfinalizowania prac nad projektem z powodu wprowadzenia ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii” – pisał Paweł Szefernaker, wiceminister SWiA.

 


Wstrzymanie biegu terminów

Zgodnie z ustaleniami MSWiA przygotowało, po konsultacji z Ministerstwem Sprawiedliwości, projekt przepisów dotyczących terminów w postępowaniu administracyjnym, który również został zgłoszony podczas prac nad zmianą ustawy „COVID-owej”. 

Zawarte w projekcie rozwiązania przewidują m.in. możliwość wstrzymywania biegu terminów przez organy administracji publicznej na okres nie dłuższy niż 30 dni, z możliwością ponownego wstrzymania ich biegu, za zgodą organów III instancji. Strony postępowania będą musiały być powiadomione o zaistniałym fakcie.

Szefernaker przypomniał, że zgłoszenie postulatów JST w formie poprawek w Senacie to efekt spotkania konsultacyjnego strony samorządowej z premierem Mateuszem Morawieckim pod koniec października.

9 grudnia Sejm poparł łącznie kilkadziesiąt z 451 poprawek, jakie do tzw. tarczy 6.0, czyli noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zaproponował Senat. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.