Z uchwalonej przez Sejm ustawy wynika, że do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, gdy zamawiającym będzie jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo), nie będzie trzeba stosować przepisów o zamówieniach publicznych.

Samorządy nie będą więc musiały organizować m.in. przetargów na zakupy. Warunkiem skorzystania z uproszczeń będzie wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub będzie tego wymagała ochrona zdrowia publicznego.

Konieczna informacja w BIP po zawarciu umowy

Co ważne, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy samorząd musi zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o firmie lub podać imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę na wykonanie zamówienia.

 

Jak tłumaczyli autorzy zmian, nowe zasady będą miały pozytywne skutki, bo jednostki samorządu terytorialnego w przypadku szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się koronawirusa będą mogły podejmować szybkie działania w interesie ochrony zdrowia publicznego.

Przepisy mają wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Zobacz również: Zakupy do walki z pandemią bez przetargów niezbędne, ale ryzykowne>>