Gminy popegeerowskie mogą od 4 stycznia wnioskować o wsparcie finansowe. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił zapowiadany w październiku program. - Chcemy, by gminy mogły złożyć wnioski, które będą opiewały na kwoty: minimalna 50 tys. zł, maksymalna do 5 mln zł - mówił podczas konferencji prasowej.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker podkreślił, że nabór potrwa do 12 lutego. Jak dodał, to "pierwszy, ale nie ostatni krok w walce z nierównością, która miała miejsce w latach 90".

Aneta Krawiec, wójt gminy Rąbino, która online wzięła udział w konferencji prasowej premiera pod koniec roku 2020, powiedziała, że program jest bardzo potrzebny, bo to środki, które nie wymagają wkładu własnego. Jak podkreśliła, budżet gminy jest na tyle skromny, że pieniądze będzie można przeznaczyć na inwestycje, m.in. drogowe.

Wniosek, wraz ze szczegółową informacją o programie, można pobrać tutaj ze strony ministerstwa.

Wsparcie inwestycji i infrastruktury

Rządowy program ma na celu wsparcie realizacji inwestycji, budowę infrastruktury społecznej i wsparcie lokalnych wspólnot, spółdzielni, stowarzyszeń i innych podmiotów skupiających mieszkańców terenów popegeerowskich.

Dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 250 mln złotych skierowane będzie do gmin, w których funkcjonowały PGR-y. Preferowane będą inwestycje zainicjowane przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckie, zarządy osiedla, innych przedstawicieli lokalnej społeczności, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe.

Otrzymanie przez daną gminę innych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych nie wyłącza możliwości wnioskowania o wsparcie z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Kto może otrzymać środki?

Interesariuszami są podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, mieszkańcy gminy i ich przedstawiciele, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, inne podmioty realizujące uprawnienia Skarbu Państwa.

Czytaj też: OSP w małych gminach pomagają w czasie epidemii, a trudno je utrzymać>>
 

Co będzie obejmował projekt?

  • budowę, rozbudowę, przebudowę:

-    kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją, przepompowni, wodociągów, przyłączy do sieci gazowej,

-    dróg wewnętrznych lub dojazdów do miejscowości, oświetlenia, chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych,

-    centrów wsi umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (place zabaw, siłownie zewnętrzne, utwardzone miejsca do festynów, wiaty, tereny zieleni), obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego,

-    świetlic, obiektów bibliotecznych, remiz strażackich;

  • modernizację składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym w szczególności budynków, ogrodzeń, termomodernizacja budynków,
  • prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Przekazane środki mogą zostać przeznaczone także na finansowanie zadań rewitalizacji miejscowości popegeerowskich w rozumieniu ustawy o rewitalizacji oraz na finansowanie wkładu własnego jednostki na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w rozumieniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Procedura przy wnioskowaniu

Wnioski gmin - max. 3 wnioski na max. 3 inwestycje - będą opiniowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych i oceny oddziaływania społecznego, przez właściwą jednostkę terytorialną Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a następnie opiniowane przez wojewodów i przekazywane do Prezesa Rady Ministrów.

Komisja powołana przy Prezesie Rady Ministrów będzie oceniać wnioski pod kątem merytorycznym. Komisja składać się będzie z przedstawicieli: PRM, MRPiT, MFFiPR, MSWiA. Rekomendacje Komisji zostaną przekazane Prezesowi Rady Ministrów, który następnie będzie rozstrzygał o złożeniu dyspozycji wypłaty środków wojewodzie. Wojewoda przekaże środki gminom.

Degradację miejscowości, gdzie były PGR wzmógł COVID

Po likwidacji PGR-ów miejscowości, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, uległy zdegradowaniu społecznemu oraz ekonomicznemu. Skutki społeczno-gospodarcze pandemii COVID-19 dodatkowo pogłębiły problem.

Ubytek dochodów i wzrost kosztów gmin spowodowały znaczne zagrożenie niewykonania planów inwestycyjnych na rok 2020 r. przez samorządy, a co za tym idzie dalszy brak inwestycji na terenach popegeerowskich, co wpływa na pogłębianie się nierówności społecznych i ekonomicznych w miejscowościach popegeerowskich.

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego został przedstawiony w październiku 2020 r. Przewiduje poprawę jakości życia mieszkańców obszarów, na których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.