Zwolnienie z opłaty targowej za cały przyszły rok oraz rekompensata dla samorządów znalazło się w ramach najnowszych zapowiedzi premiera w związku z pomocą dla przedsiębiorców w trudniej sytuacji finansowej.

Opłata targowa to niewielka część budżetu JST

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Nie podlega jej dochód, tylko prowadzenie sprzedaży, czyli sama gotowość do dokonania sprzedaży, przejawiająca się m.in. w zajęciu miejsca na targowisku.

 


W ubiegłym tygodniu z opłaty targowej od 1 stycznia 2021 zrezygnowali radni Szczecina. W uzasadnieniu uchwały napisano, że znowelizowane przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pozwalają na rezygnację z pobierania opłaty targowej.

Opłata targowa ma niewielki udział w budżetach gminnych, zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 - stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 792,21 zł dziennie. Organem podatkowym właściwym w sprawie opłaty targowej jest wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy miejscowo według położenia targowiska, na którym prowadzona jest sprzedaż.