Z uzasadnienia projektu wynika, że pierwsze  dwie  transze pomocy udzielonej w latach 2018–2019 spowodowały aktywizację  środowisk wiejskich, bo aż 5888 organizacji zarejestrowanych na koniec  2019 r. w  Krajowym  Rejestrze  Kół  Gospodyń Wiejskich to koła nowo powstałe. W 96 proc. powiatów w  Polsce  działa co  najmniej jedno koło gospodyń wiejskich zarejestrowane na podstawie ustawy.

 


Zmiana nadzoru nad kołami

Projekt  ustawy przewiduje powierzenie  zadań  ustawowych, realizowanych dotychczas przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw – nowemu organowi - Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Do jego zadań należy w szczególności współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wpływających na wzrost powszechności i rozwój lokalnych inicjatyw społecznych.

Sprawdź w LEX: Czy powiat może dopuścić do realizacji wniosek złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich i Sołtysa? >

Możliwe ma być udzielanie  kołom gospodyń wiejskich w  2020  r. pomocy finansowej z budżetu  państwa z przeznaczeniem na realizację zadań takich jak m.in. prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich czy wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej i jej wysokość określi minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w drodze rozporządzenia.

Czytaj też: Samorząd może przekazać dotację na zadanie publiczne kołu gospodyń wiejskich

Do 40 mln zł w 2020 roku

W projekcie zaplanowano na 2020 r. limit wydatków z budżetu państwa w wysokości 40 mln zł, który umożliwi przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół gospodyń wiejskich.

Sprawdź w LEX: Jaką ewidencję powinno prowadzić koło gospodyń wiejskich? >

Celem ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich było wzmocnienie środowisk wiejskich przez wyposażenie kół gospodyń wiejskich w osobowość prawną i umożliwienie tym  podmiotom w pełni samodzielnego działania we wszystkich stosunkach prawnych. Dla zagwarantowania kołom rzeczywistej samodzielności ustawodawca stworzył możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań, istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich.