Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich uwzględnia dotychczasowe doświadczenia z jej funkcjonowania oraz postulaty zgłaszane przez zainteresowane środowiska. Umożliwia wszystkim kołom, działającym przed wejściem w życie ustawy o kołach gospodyń wiejskich na podstawie innych przepisów, przekształcenie w nową formę organizacyjną.

 

W jakich miastach mogą działać koła gospodyń?

Dotyczy to w szczególności kół funkcjonujących na terenach dawnych wsi, obecnie znajdujących się w granicach administracyjnych miast. Zgodnie z jej brzmieniem, koła gospodyń wiejskich mogą mieć siedzibę i działać także na terenach sołectw położonych w granicach administracyjnych miast i miast do 5 000 mieszkańców.

Ustawa wprowadza możliwość członkostwa w kołach gospodyń wiejskich wszystkim pełnoletnim osobom fizycznym, a nie jedynie tym, które zamieszkują na terenie działalności koła. Określa też zasady likwidacji kół gospodyń wiejskich.

Czytaj też: Pomoc dla kół gospodyń wiejskich kosztowała 16 mln zł

Kto będzie koordynował działania kół gospodyń wiejskich?

W ustawie zawarto zmiany porządkujące, a także doprecyzowano rolę Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, między innymi w zakresie prowadzenia skoordynowanych działań na rzecz promowania i wspierania kół gospodyń wiejskich w obszarze rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Do tej pory problemem było m.in. to, że w niektórych miejscowościach działa więcej niż jedno koło, ale są też miejscowości, które mają dziś status miast, choć całkiem niedawno były wsiami. Chodziło o zmianę tych przepisów. Ustawa reguluje też sposób finansowania kół - nadaje im osobowość prawną, co ma umożliwić korzystanie z różnego rodzaju form wsparcia m.in. w postaci środków unijnych czy dotacji celowych z budżetu państwa.

Obecna nowela jest kolejną dokonaną w krótkim czasie - pierwszą nowelizację prezydent Andrzej Duda podpisał w listopadzie ubiegłego roku.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.