Zapewnienie możliwości szybkiej rejestracji kół oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej bogatej tradycji to regulacje ustawy o kołach gospodyń wiejskich, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.

Czytaj też: Koła gospodyń wiejskich wspierają realizację zadań gminy

Zadania kół gospodyń wiejskich

Do zadań koła gospodyń wiejskich należeć ma w szczególności:

  1. prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
  2. prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  3. wspieranie  rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
  4. inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  6. reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  7. rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Zgodnie z ustawą, koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do tego Rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną.

 


Jedno koło w jednej wsi

Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych.

Terenem działalności koła gospodyń wiejskich może być jedna bądź więcej wsi. Koła mogą wykonywać swoje zadania także poza terenem swojej działalności, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Kto może należeć do koła gospodyń wiejskich

Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18, a jej  miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Ustawa stanowi też, iż za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła gospodyń wiejskich mogą brać także udział osoby, które ukończyły lat 13. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła. Jednocześnie można być członkiem tylko jednego koła gospodyń wiejskich.

Zobacz też komentarz praktyczny: Czy środki funduszu sołeckiego można przeznaczyć na zakup strojów dla koła gospodyń wiejskich?

Nadzór nad działalnością koła będzie sprawował Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Ustawa określa maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich na realizację ich zadań jeszcze w 2018 r. na poziomie 90 mln zł.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.