Na wniosek ministra funduszy i polityki regionalnej powołany będzie pełnomocnik rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych – wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Jak wynika z uzasadnienia, Rada Ministrów może ustanowić pełnomocnika rządu do „określonych spraw, których przekazanie członkom Rady Ministrów nie jest celowe”.

 


Popularyzacja inicjatyw społecznych

Rząd podkreśla, że ważne są działania zmierzające do rozwoju i popularyzacji inicjatyw społecznych oraz działania na ich rzecz. Przykładem jest ustawa o kołach gospodyń wiejskich.

Pełnomocnik rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych ma integrować lub inicjować działania  mające źródło w obywatelskich inicjatywach społecznych,  a obejmujące różne działania rządu, nie  naruszając kompetencji poszczególnych ministrów działowych.

Zadania pełnomocnika

Wśród zadań pełnomocnika jest monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu popularyzacji i ułatwienia realizacji lokalnych inicjatyw społecznych. Ma też inicjować oraz podejmować działania mające na celu popularyzację i promocję podejmowania  lokalnych inicjatyw społecznych w administracji publicznej.

Będzie opiniował projekty dokumentów programowych, aktów prawnych i innych działań rządu. Planowane jest także powierzenie mu prowadzenia dialogu między administracją rządową a  partnerami społeczno-gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych.