Radny postanowił we własnym zakresie i na swój koszt wyrobić siebie pieczątkę. Gmina, w której sprawuje funkcję, nie prowadzi ewidencji pieczęci radnych, a statut gminy nie przewiduje pieczątek dla radnych.

 


Urząd zabronił używania pieczątki

Urząd gminy zabronił radnemu używania pieczątki z nazwiskiem i pełnioną funkcją. Według urzędu stosowanie pieczęci może skutkować konsekwencjami prawnymi, w tym przypadku karą grzywny. Usłyszał, że grozi mu zarzut na podstawie art. 68 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem regulującym bezprawny wyrób pieczęci, godła, znaku – „Kto bez właściwego zamówienia wyrabia pieczęć, godło lub znak instytucji państwowej, samorządowej albo organizacji społecznej lub też taką pieczęć, godło lub znak wydaje osobie nieupoważnionej do odbioru, podlega karze grzywny.”.

Tymczasem według informacji radnego, pieczęć nie posiadała żadnych symboli państwowych, zawierała tylko treść: radny gminy (nazwa gminy), imię i nazwisko. Używał jej w wystąpieniach pisemnych do innych instytucji z zapytaniami, prośbami, interpelacjami i petycjami. Nie firmował postanowień rady czy zarządzeń wójta ani innych postanowień należących do kompetencji rady. Były to pisma wyłącznie jego autorstwa dotyczące jego zadań wynikających z działalności radnego reprezentującego swoich wyborców.

Czy radny reprezentuje stanowisko całej rady?

Radnemu podczas rozmowy w urzędzie powiedziano, że opieczętowane pismo powinno w pierwszej kolejności zostać przedstawione komisji bądź radzie, ponieważ podpisując się w ten sposób, reprezentuje on stanowisko całej rady. Jak jednak mówi Bartosz Wilk z Zakładu Nauki Administracji Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, jeżeli pieczątka wyglądała tak: "imię i nazwisko, Radny Gminy …" to nie ma powodu uznać, że radny działa w imieniu rady. Problem pojawiłby się, gdyby radny zamówił pieczęć z godłem.

Czytaj też: Przedsiębiorcy i obywatele bez pieczątek>>

Jak używać pieczęci gminnych?

O tym, jak stosować gminne pieczątki, i kto może się nimi posługiwać, stanowią uchwały rad. Samorządy regulują w nich używanie pieczęci przykładowo takimi zapisami: „dysponentem pieczęci urzędowych z godłem herbu gminy … są organy gminy”, „dysponentem pieczęci jest wójt gminy”. W innej uchwale czytamy, że „ustanawia się pieczęcie: wójta gminy …, przewodniczącego Rady Gminy …”.

- Prawo określa, kto pieczęci może używać - wskazane tam organy. Skoro używa zwykłej pieczątki jako radny, to nie ma problemu, który by się pojawił, gdyby zechciał występować jako gmina, do czego nie ma uprawnienia. Taką pieczątkę powinien zamówić wójt, burmistrz lub prezydent miasta - tłumaczy. Jak dodaje, nie zachodzą tu więc przesłanki wykroczenia z art. 68 Kodeksu wykroczeń.

Może rada powinna wprowadzić pieczątki dla wszystkich radnych?

Bartosz Wilk mówi, że są zalety z używania pieczątek przez radnych, kiedy zaznacza, że występuje jako radny, co ma znaczenie np. przy składania skarg i wniosków - dla wniosków składanych przez radnych są krótsze terminy do odpowiedzi. – W takich sytuacjach wskazane jest oznaczenie, w jakim charakterze występuje osoba - czy jako radny, czy jako mieszkaniec. Pieczątka takie wątpliwości eliminuje - mówi.

Radny usłyszał też, że nie może zaistnieć taka sytuacja, że jeden radny posiada pieczęć, a pozostali nie, bo rada jest organem kolektywnym i powinna obowiązywać zasada „albo wszyscy albo nikt". - Ta reguła "albo wszyscy, albo nikt" nie ma żadnego umocowania, poza może jakimś ogólnym poczuciem sprawiedliwości osoby, która ją wypowiada. Szkoda, że urząd zamiast rozwiązać problem aktywnie - wyrobić pieczątki wszystkim radnym - postanowił "zakazywać" takiej aktywności radnemu – mówi Bartosz Wilk.

Urząd zabronić nie może

Zdaniem eksperta urząd nie może zabronić wyrobienia pieczątki. To raczej zabieg mający wykazać w ewentualnym procesie, że pieczątkę zamówiono bez wymaganej zgody. - Przy czym ta zgoda tutaj nie była, w mojej ocenie, w żaden sposób wymagana, bo nie zamówił pieczątki jako organ, czy gmina - podkreśla.