Jednym z takich zmienianych dokumentów jest rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych. Projekt nowelizacji tego dokumentu właśnie trafił do konsultacji.

„Powyższa nowelizacja wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” – podkreśla Ministerstwo Zdrowia.

Jak podawało Ministerstwo Cyfryzacji od lipca 2019 r. zostaną zniesione wymagania stosowania pieczątki przez obywateli i przedsiębiorców, przewidziane w blisko 170 aktach prawnych. Dzięki temu załatwiając sprawę w urzędzie będziemy mieć wybór, czy chcemy użyć pieczątki, czy w inny, np. elektroniczny sposób zamieścić swoje dane. Rada Ministrów przyjęła dokument rekomendujący takie działanie.

Projekt, który trafił do konsultacji zawiera regulacje przejściową, zgodnie z którą do kart przebiegu szkolenia specjalizacyjnego wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Przepis ten zapewni dodatkowy czas na dostosowanie kart szkolenia do nowego wzoru. Utrzymanie w mocy możliwości stosowania dotychczasowych kart ma ułatwić przebieg procesu szkolenia.

 

Pieczątka to zbędny formalizm

Rząd podaje, że wymóg stosowania pieczęci imiennych lub firmowych stanowi zbędny formalizm, bo nie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu czy ochronę innych istotnych wartości. W związku z powyższym podjęto prace legislacyjne mające na celu deregulacje obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek.

 „ Dla skutecznego złożenia oświadczenia woli, dla skutecznej identyfikacji podmiotu, regulacje prawne zasadnicze dla obrotu prawnego nie wymagają stosowania pieczęci lub pieczątek” – podkreśla resort i przypomina, że obowiązek rezygnacji z używania pieczęci powoduje, że - w razie jego niewypełnienia organy administracji publicznej mogą odmawiać przedsiębiorcom, z przyczyn formalnych, załatwienia jego spraw. Utrzymywanie tego obowiązku wstrzymuje również proces digitalizacji obsługi klienta w kraju.


Czy fizjoterapeuta musi mieć pieczątkę? - czytaj tutaj>> 


Przepisy przejściowe dla kart specjalizacyjnych

Dążenie do elektronizacji i tym samym uproszczenia załatwiania spraw w urzędach jest jednym z priorytetów polityki państwa wyrażonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dlatego , jak podkreśla rząd, składanie oświadczeń w formie papierowej, któremu towarzyszy wyłącznie wymóg formalny stosowania pieczęci lub pieczątek stoi w sprzeczności z nowoczesnym, elektronicznym obrotem prawnym  i gospodarczym