Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. dotyczą treści skierowania,  które już nie zawiera zleconych zabiegów i opisu dysfunkcji. Lekarz na skierowaniu wskazuje rozpoznanie, a postępowanie i zaplanowanie rehabilitacji pozostaje kompetencją fizjoterapeuty 

Jak powinny być opodatkowane usługi fizjoterapii czytaj tutaj>>

ODPOWIEDŹ
Obowiązujące przepisy prawa nie zawierają szczegółowych wytycznych, które odnosiłyby się do wyglądu dokumentu wydawanego przez świadczeniodawcę realizującego cykl zabiegów, zawierającego informacje o sposobie oraz efektach przeprowadzonego cyklu zabiegów u świadczeniobiorcy.

 


 

Z bólem kręgosłupa "pilnie" do fizjoterapeuty czytaj tutaj>>

Jednakże, mając na uwadze przepisy regulujące zawartość dokumentacji medycznej, należy wskazać, że w oparciu o art. 25 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w dokumencie zawierającym informację o sposobie oraz efektach cyklu zabiegów konieczne jest oznaczenie pacjenta, pozwalające na oznaczenie jego tożsamości (tj. nazwisko i imię/imiona, datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL – jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku numeru PESEL osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego zamieszkania), oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych oraz datę sporządzenia.

 

Obowiązujące przepisy nie nakładają na fizjoterapeutów obowiązku posiadania pieczątki. Zatem, fizjoterapeuta sam decyduje, czy chce, czy też nie chce się nią posługiwać w codziennej praktyce.

W przypadku, gdy fizjoterapeuta zdecyduje się posiadać pieczątkę, należy mieć na uwadze uchwałę Krajowej Rady Fizjoterapeutów nr 143/I KRF z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie rekomendacji treści pieczątek używanych przez fizjoterapeutów. Zgodnie z § 1 ww. uchwały Krajowa Rada Fizjoterapeutów rekomenduje umieszczanie w treści pieczątek używanych przez fizjoterapeutów co najmniej następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, określenie zawodu – "fizjoterapeuta", numer Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty.