Ustawa wprowadza zmiany polegające m.in. na objęciu praktyk zawodowych fizjoterapeutów podobnymi uregulowaniami jak praktyki pielęgniarek w zakresie spełniania warunków prowadzenia działalności leczniczej. Ustala także obowiązek wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeuty do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Organem prowadzącym rejestr będzie Krajowa Rada Fizjoterapeutów (będzie ona mogła na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego upoważnić Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów do wydawania decyzji w sprawach odmowy wpisu, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu z rejestru przez KIF).

 

Senat: Fizjoterapeuta będzie mógł prowadzić praktykę czytaj tutaj>>

Jakie zmiany?

Głównym celem ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie przepisów umożliwiających wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych.

Ustawa wprowadza zmiany polegające m.in. na:

  1. objęciu praktyk zawodowych fizjoterapeutów analogicznymi uregulowaniami jak ma to miejsce w odniesieniu do praktyk pielęgniarek w zakresie spełniania warunków prowadzenia działalności leczniczej;
  2. ustaleniu obowiązku wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeuty do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego na zasadach takich jak dla praktyk zawodowych pielęgniarek (organem prowadzącym rejestr będzie Krajowa Rada Fizjoterapeutów);
  3. ustaleniu wysokości opłaty z tytułu wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeutów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w wysokości 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok (dotychczasowa opłata przewidziana dla fizjoterapeutów za wpis do rejestru podmiotów leczniczych, wynosiła – 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok).


Z bólem kręgosłupa "pilnie" do fizjoterapeuty czytaj tutaj>>

Rozszerzenie zawodu

Zmiany do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty rozszerzają zakres działalności uznawanej za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty o działalność wykonywaną w podmiotach niewykonujących działalności leczniczej oraz wprowadzają regulację dotyczącą udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii przy braku odpowiedniego okresu doświadczenia w zawodzie. Ustawa wprowadza również zmiany dotyczące podstawy prawnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Rozszerzenie ustawy sprawi, że fizjoterapeuci zatrudnieni w domach pomocy społecznej, placówkach oświatowych, klubach sportowych i centrach fitness oraz podmiotach świadczących usługi typu spa, wykonujący często czynności identyczne z fizjoterapeutami zatrudnionymi w podmiotach leczniczych, ale nie mające na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawę zdrowia (tym samym niebędące świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) nie będą tracili prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych po okresie 5 lat zatrudnienia w takich jednostkach.

Zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, na koniec sierpnia br. prawo wykonywania zawodu miało 55 770. Kolejne wnioski o prawo wykonywania zawodu (1300) czekają na rozpatrzenie.

 

Pacjenci prywatnie wydają pięć razy więcej pieniędzy na rehabilitację niż NFZ czytaj tutaj>>

 


Wpis bez opłat

Nowelizacja uchyla ponadto restrykcyjny dla fizjoterapeutów przepis art. 143 ust. 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, dotyczący konieczności obligatoryjności wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, pod rygorem utraty prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

W celu umożliwienia fizjoterapeutom wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej ustawa dokonuje zmian również w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Ustawa w przepisach przejściowych umożliwia fizjoterapeutom wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą po 31 maja 2016 r. a przed 1 kwietnia 2019 r. wpisanie wykonywania swojej praktyki zawodowej do rejestru praktyk zawodowych fizjoterapeutów bez obowiązku poniesienia opłaty, jeżeli złożą wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. z wyjątkiem przepisów odejmujących uchylenia wymogu (z ustawy o zawodzie fizjoterapeuty - art. 143 ust. 3) nakazującego fizjoterapeutom rejestrację podmiotów leczniczych do 30 listopada 2018 r. i przepisu przejściowego dla fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej, którzy będą mogli  prowadzić tę działalność bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 października 2019 r. – przepisy te wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Jak powinny być opodatkowane usługi fizjoterapii czytaj tutaj>>
 

Zawód samodzielny

Ustawa z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty wprowadziła przepisy określające zasady wykonywania tej profesji jako samodzielnego zawodu medycznego. Te przepisy w części dotyczącej uprawnień i obowiązków dotyczących form wykonywania zawodu fizjoterapeuty zawierały rozwiązania uregulownia mniej korzystne w porównaniu z samodzielnymi zawodami medycznymi. Chodziło o brak możliwości wykonywania zawodu w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych.

Ustawodawca zezwolił fizjoterapeutom na kontynuowanie działalności gospodarczej bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą przez 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. To oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, po 30 listopada 2018 r., każdy fizjoterapeuta wykonujący zawód w ramach działalności gospodarczej mógł ją prowadzić wyłącznie w formie podmiotu leczniczego.

Niestety ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nie przewiduje żadnych szczególnych przepisów odnoszących się działalności leczniczej fizjoterapeutów, dlatego potrzebna była zmiana przepisów.