Odpowiedź:
Fizjoterapeuci prowadzący działalność gospodarczą w postaci gabinetów fizjoterapii są zobowiązani do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych, z możliwością skorzystania ze zwolnienia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Oznacza to, że na gruncie wskazanego przepisu fizjoterapeuci jako podatnicy podatku od towarów i usług dokonujący sprzedaży – świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mają obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zasady zwolnień z powyższego obowiązku reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544) - dalej r.z.e.k.r. Zgodnie § 2 ust. 1 r.z.e.k.r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do r.z.e.k.r. Usługi świadczone przez fizjoterapeutów nie zostały jednak wymienione we wskazanym załączniku.
Z kolei § 3 ust. 1 pkt 1 r.z.e.k.r. zwalnia z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł. Jeśli zaś podatnik rozpoczyna po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zwolnienie obowiązuje, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. Co do zasady zatem ze zwolnienia będzie można skorzystać, jeżeli obrót fizjoterapeuty z tytułu świadczonych usług nie przekroczył w poprzednim roku 20.000 zł lub jeżeli rozpoczynają działalność po 31 grudnia 2014 r. ich przewidywalny obrót (w odpowiedniej proporcji) nie przekroczy tej kwoty.
Paragraf 4 r.z.e.k.r. przewiduje wyłączenia ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Nie zostały tam jednak wymienione usługi fizjoterapii.
Aneta Nowak, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 10 lutego 2015 r.