Wybierane będą najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach programu.

 


Ubiegać się można o uzyskanie dotacji na:

  1. moduł 1 - jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki.
    Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 300 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł - w przypadku Klubu „Senior+”. Wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.  Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku;
  2. moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. Dofinansowaniu podlegają tu działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Kwota wsparcia na działalność bieżącą placówek uruchomionych w ramach programu wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 300 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Czytaj też: Od nowego roku gminy mogą tworzyć centra usług społecznych>>
 

Termin i warunki realizacji zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację programu w 2020 r. wynosi: 80 mln zł

W konkursie ogłoszonym w ramach programu należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https:// https://seniorplus2020.mpips.gov.pl/.

W otwartym konkursie ofert w ramach programu w edycji 2020 dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, tj. projekty realizowane wyłącznie w 2020 r. Nieprzekraczalny termin zakończenia zadania to 31 grudnia 2020 r.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej TUTAJ>>

Sprawdź w LEX:

Czy można zostać przyjętym do klubu senior plus przed ukończeniem 60 roku życia? >

Jakie są wymagania lokalowe dla Dziennych Domów Senior plus tworzonych w ramach ministerialnego programu Senior plus? >