Jak poinformowała Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską nr 104, w dalszym ciągu do priorytetowych działań kierowanego przez nią resortu należeć będą programy, które mają na celu poprawę warunków do powstawania i funkcjonowania rodzin.

 

Po pierwsze - rodzina

Kontynuowane mają być zatem dotychczasowe społecznie akceptowane i oczekiwane inicjatywy wspierające wszystkie pokolenia i rodziny na każdym etapie życia. Oprócz programów adresowanych do rodzin wychowujących dzieci (Rodzina 500+, Maluch+, Dobry start), będą realizowane działania na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych, związane z waloryzacją emerytur i rent i podwyższaniem wysokości minimalnej emerytury i renty, jak również programy takie jak Mama 4+ (rodzicielskie świadczenie uzupełniające), Senior+ i ASOS (aktywność osób starszych), Opieka 75+ (zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych) i Opieka wytchnieniowa (wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych). W ramach zaś wsparcia budżetów rodzin wielodzietnych ministerstwo zamierza jednocześnie rozwijać ofertę wynikającą z posiadania Karty Dużej Rodziny, która wydawana jest również rodzicom posiadającym kiedykolwiek na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

 

Sprawdź również książkę: Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium >>


 

Po drugie – demografia

Według minister Maląg, istotne jest również reagowanie na wyzwania demograficzne dla Polski. Jak zapewniła, nad strategią demograficzną, która ma zawierać rozwiązania wspierające dzietność i w oparciu o którą promowany będzie tradycyjny model rodziny, pracować będzie powołany przez premiera pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej. Organem opiniodawczo-doradczym i wspierającym rząd w pracach nad przygotowaniem strategii demograficznej będzie powołana Rada Rodziny.

Jednocześnie przypomniała, że w obecnym kształcie programu wspierającego materialnie rodziny, czyli Rodzina 500+, świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Do otrzymania świadczenia uprawnionych jest 6,8 mln dzieci w 4,4 mln rodzin.

Czytaj również: Gminy zamierzają wypłacić 500 plus przed świętami

Inwestycją w rodzinę – jak stwierdziła szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej – jest także program Dobry start, dzięki któremu rodziny mają możliwość otrzymania pomocy w skompletowaniu wyprawki szkolnej dla dziecka. Wypłacane świadczenie w wysokości 300 złotych przysługuje obecnie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na każdego ucznia w wieku do 20 lat (w przypadku uczniów niepełnosprawnych – do 24 lat) – niezależnie od dochodów rodziny.

 

Trzynastka i czternastka dla emerytów i rencistów

Z informacji przekazanej przez minister Marlenę Maląg wynika ponadto, że w bieżącej kadencji ministerstwo planuje realizację nowych inicjatyw. Jedną z nich jest wprowadzenie już od 2020 roku, jako stałego rozwiązania, wypłaty wszystkim emerytom i rencistom dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tzw. trzynastej emerytury. Jednocześnie w 2021 roku planuje się, obok wypłaty trzynastej emerytury, również wypłatę czternastej emerytury. W przyszłym roku – jak deklaruje Maląg - wprowadzona zostanie także, korzystna dla emerytów i rencistów, modyfikacja obecnie obowiązujących zasad waloryzacji oraz podwyższone zostaną najniższe świadczenia emerytalno-rentowe w stopniu wyższym, niż wynikałoby to ze zmodyfikowanych zasad waloryzacji. Ma to umożliwić zachowanie odpowiedniego poziomu pobieranych świadczeń.

 

Lepiej pomagać bezrobotnym

Wśród priorytetów resoru rodziny pozostaną zadania związane z kształtowaniem polityki rynku pracy. Jak podkreśliła Marlena Maląg, podjęte zostały prace nad przygotowaniem zmian legislacyjnych umożliwiających lepsze dostosowanie oferowanych przez służby zatrudnienia form pomocy – zarówno do potrzeb pracodawców, jak również osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Dzięki nim urzędy pracy w większym stopniu będą skoncentrowane na zapewnieniu odpowiedniej pomocy osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i doprowadzeniu do ich zatrudnienia.

 


- Zaproponujemy w tym celu m.in. rozwiązania pozwalające na poprawę jakości usług i efektywności pomocy udzielanej klientom przez urzędy pracy – poprzez zmniejszenie biurokracji, uproszczenie, doprecyzowanie i uspójnienie przepisów, jak również szersze wykorzystanie partnerów urzędów pracy w realizacji działań na rzecz bezrobotnych – zapewnia Maląg w odpowiedzi na interpelację. Jej zdaniem, dzięki dokonanym zmianom możliwe będzie bardziej efektywne wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących, w tym pracodawców, a także poprawa działań adresowanych do młodzieży z tzw. grup trudnych, w tym nierealizującej obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nieuczącej się i niepracującej. Resort chce też wypracować skuteczniejsze rozwiązania dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom w celu zaspokajania rzeczywistych potrzeb rynku pracy i zapobiegania nadużyciom (w tym opracowanie prostszych przepisów, rozwój narzędzi informatycznych i systemu wymiany informacji między właściwymi organami i instytucjami, polityki informacyjne).

 

Niepełnosprawni i seniorzy

Marlena Maląg przypomniała również o programie Za życiem, którego głównym celem jest umożliwienie rzeczywistej, pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych i wsparcie psychologiczne, społeczne, ekonomiczne ich rodzin. Oprócz niego wdrażane są nowe programy skierowane do rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem: Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i Opieka wytchnieniowa. Zadeklarowała, że ministerstwo będzie kontynuowało realizację programów dotyczących m.in.: usług opiekuńczych, usług opieki wytchnieniowej, usług asystenta czy tworzenia nowych ośrodków wsparcia pn. Centra opiekuńczo-mieszkalne. W sumie w 2020 r. na realizację tych programów resortowych i rządowych przewidziano w sumie 530 mln złotych (w tym 260 mln zł na programy rządowe, a 270 mln zł na programy resortowe).

Maląg przypomniała również o nowym, bo wprowadzonych od 1 października 2019 r. świadczeniu uzupełniającym. Przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych, które ze względu na niską wysokość pobieranej np. emerytury lub renty, mają problemy z zaspokajaniem potrzeb życiowych. Mogą o nie ubiegać się osoby, w odniesieniu do których została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Czytaj również: Wnioski o 500+ dla osób niesamodzielnych zalały organy emerytalno-rentowe

Ponadto, jak twierdzi MRPiPS, od 2015 r. efektywnie rozwija się system wsparcia osób starszych. Programy takie jak Senior+, ASOS czy Opieka 75+ są dostępne dla seniorów i będą kontynuowane. Powstają dzienne domy Senior+ i kluby Senior+, które zapewniają osobom starszym opiekę, rozrywkę i możliwość rozwijania pasji. Szacuje się, że pod koniec 2019 r. będzie działać ogółem około 840 tego typu placówek.