W piątek projekt ustawy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 trafił do konsultacji publicznych. 

Jak wyjaśnia resort finansów w Ocenie Skutków Regulacji stanowiącej część uzasadnienia projektu, przyjęcie przez rząd w ubiegłym tygodniu projektu budżetu na rok 2020 wymaga też ustawowych zmian będących podstawą prawną pozwalającą na "wydatkowanie środków na efektywne i skuteczne realizowanie zadań publicznych przez państwo, jak również ograniczenie niektórych wydatków budżetu państwa". Zmiany te są więc nierozerwalnie związane z projektem budżetu i niezbędne dla prawidłowej jego realizacji.

Do najważniejszych zmian zawartych w projekcie ustawy okołobudżetowej zaliczono m.in. regulacje dotyczące Funduszu Pracy.

"Projekt ustawy przewiduje finansowanie w roku 2020 staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych ze środków Funduszu Pracy w wysokości określonej w planie finansowym Funduszu Pracy, tj. 2 mld 243 mln 53 mln zł" - napisano w uzasadnieniu.

 


Zamrożenie kwoty bazowej

Projekt „zamraża” kwoty bazowe dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz funduszu świadczeń socjalnych.

W przypadku Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych planuje się wprowadzenie rozwiązań zakładających finansowanie z tego funduszu (kwotą 310 mln zł) refundacji pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników.

"Proponuje się zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej Prezesa ZUS. Proponowana zmiana skróci i usprawni proces przepływu środków z budżetu państwa bezpośrednio do wykonawcy zadania, czyli ZUS" - napisano.

433 mln zł na modernizację policji, straży

Zgodnie z projektem planowane jest wprowadzenie możliwości finansowania wydatków związanych z modernizacją wyposażenia służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa (433,1 mln zł).

57 mln zł na śmigłowce dla pogotowia

Ponadto, jak wyjaśniono, planowane jest sfinansowanie zadań związanych z zapobieganiem negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie, a także budową nowej siedziby HEMS (57,3 mln zł).

 

Samoloty szkoleniowe i odrzutowce dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - czytaj tutaj>>

Zamrożenie odpisu

Projekt ustawy okołobudżetowej obejmuje też „zamrożenie” w 2020 r. podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2020 (ma być naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r., w wysokości 4 tys. 134,02 zł), co ograniczy wydatki jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa. Wprowadzone zostaną też przepisy, zgodnie z którymi odpis na ZFŚS dla nauczycieli dokonywany jest w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2018 r.

"Oszczędności z tytułu +zamrożenia+ bazy stanowiącej podstawę do naliczania odpisu na fundusz socjalny wyniosą ok. 349 mln zł" - poinformowano.

1 mld na naukę

"Niezbędne jest wprowadzenie czasowego mechanizmu finansowania wybranych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki mających największy wpływ na jakość prowadzonych badań naukowych w Polsce oraz ich znaczenie dla wydatkowania środków na Badania i Rozwój. Przewiduje się, że minister właściwy do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przekaże, w roku 2020, skarbowe papiery wartościowe o wartości 1 mld 133 mln 267 tys. zł" - poinformowano.

Jak dodano, część z przekazanych w ten sposób środków zastąpi czasowo mechanizm finansowania uczelni, z którymi minister nauki i szkolnictwa wyższego podpisał umowę na realizację programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. "Uczelnie te otrzymają o 1 pkt proc. więcej kwoty nominalnej skarbowych papierów wartościowych, tj. 11 proc., niż określony ustawą (...) minimalny poziom (10 proc. środków z subwencji obliczonej na rok 2019)" - tłumaczy MF.

150 mln zł na dopłaty

Projekt zakłada też przeznaczenie części środków uzyskiwanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na realizację zadań w obszarze rolnictwa. Chodzi o 150 mln zł na dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, a także 400 mln zł oraz części nadwyżki środków finansowych należnej za rok 2019 Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 43 mln zł i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 210 mln zł na pomoc udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programów wsparcia krajowego.

195 mln zł na wojsko

W roku 2020 proponuje się sfinansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej także ze środków Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych do kwoty 175,3 mln zł oraz Agencji Mienia Wojskowego do kwoty 20,593 mln zł (łącznie 195,9 mln zł).

"Zaliczone do wydatków obronnych w roku 2020 wydatki związane z kształceniem w uczelniach wojskowych studentów studiów stacjonarnych i doktorantów będących osobami cywilnymi wyniosą 250,2 mln zł" - czytamy.

Zgodnie z projektem w roku 2020 proponuje się sfinansowanie części wydatków związanych z „Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w łącznej wysokości 100 mln zł.

277 mln zł na ewidencję pojazdów

Wprowadzona ma być w 2020 r. możliwość finansowania zadań związanych z informatyzacją państwa ze środków Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców w łącznej kwocie 277,2 mln zł.

Pożyczka dla Wód Polskich

Projekt zakłada zmianę w ustawie Prawo wodne, która przewiduje pozostawienie wpływów stanowiących przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

"Dodatkowo planowane jest umożliwienie przekazania środków pieniężnych mających odzwierciedlenie w funduszu podstawowym Urzędu Dozoru Technicznego (...) PGW WP, na zadania związane z zapewnieniem ochrony ludności i mienia przed powodzią i przeciwdziałaniem skutkom suszy" - czytamy. Wyjaśniono, że chodzi o 50 mln zł, które będą stanowić przychód Wód Polskich. Zgodnie z projektowanymi przepisami minister finansów udzieli Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie pożyczki do kwoty 783 mln 301 tys. zł.

Do ważniejszych rozwiązań zaliczono też "przekierowanie części wpływów budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego na opłatę paliwową, co zwiększy wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego".