Na problem zwracały uwagę resortowi i Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Izba Radców Prawnych. Apelowały też do starostów i prezydentów miast o podjęcie działań mających na celu ochronę prawników świadczących pomoc prawną w ramach w punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 

MS w swoich rekomendacjach wydanych w tym zakresie podkreśla, że konieczna jest realizacja zadań określonych w ustawie z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) w sposób zapewniający bezpieczeństwo beneficjentom i wykonawcom usług.  

 


Telefon, mail, komunikatory 

Resort podkreśla, że zapewnienie dostępu do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji wymaga organizacji udzielania porad w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. 

- Obsługa interesantów powinna odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) - wskazuje. 

Czytaj: Prawnicy też w grupie ryzyka - samorządy chcą chronić ich przed koronawirusem>>

Przypomina też, że tymczasowe zawieszenie działalności punktów wymaga zachowania poniższych warunków:

  • poinformowania osób korzystających z pomocy o zawieszeniu działalności punktu poprzez zamieszczenie o tym informacji w widocznym miejscu oraz poinformowanie osób uprawnionych (o ile jest to możliwe) telefoniczne lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o odwołaniu już umówionych wizyt w punkcie,
  • informacja powinna zawierać: okres zawieszenia działalności, przewidywany termin przywrócenia działania punktu, adresy najbliższych funkcjonujących punktów w powiecie (jeśli takie są),
  • dodatkowo w przypadku zdecydowania się na udzielanie pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory itp.) należy poinformować o możliwym sposobie uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość od wykonawców. 

- Za niedopuszczalną należy uznać sytuację zawieszenia działalności punktów trwającą dłużej niż jest to konieczne do sprawnej organizacji udzielania porad w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zarówno beneficjentom jak wykonawcom usług nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji - wskazuje MS.

Apelowały samorządy 

Krajowa Izba Radców Prawnych w swoim apelu podkreślała, że w obecnej sytuacji - rosnącego zagrożenia epidemiologicznego - nieodpłatna pomoc prawna może być dla wielu osób szansą uzyskania porad prawnych w różnych aspektach życia codziennego. - Niemniej jednak bezpośredni kontakt  pomiędzy osobami uczestniczącymi w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej zwiększa zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa i tym samym zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu nas wszystkich - wskazywało autorzy apelu.  Zdaniem jego autorów szansą w tym zakresie są nowe technologie i możliwość porozumiewania się na odległość. Podnosili, że w takiej sytuacji nie ma potrzeby przyjmowania rozwiązania polegającego na  „odpracowywaniu” dyżurów w terminie późniejszym.

 


Także Naczelna Rada Adwokacka w uchwale skierowanej do MS, postulowała przyjęcie regulacji chroniących osoby świadczące pomoc prawną w ramach w punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Precyzowała, że w szczególności chodzi o dopuszczenie pracy zdalnej oraz udzielenia porad prawnych przez telefon czy drogą mailową.

Czytaj:  Zagrożenie koronawirusem - NRA chce ochrony pełnomocników i stron>>

- Tak aby świadczący taką pomoc nie utracili prawa do wynagrodzeń w przypadku niemożności świadczenia pomocy prawnej w punktach pomocy prawnej z przyczyn wywołanych stanem zagrożenia koronawirus - wskazują autorzy apelu.