Projekt nowelizacji w tej sprawie przyjęty został 20 kwietnia br. przez rząd. Nowe przepisy poparło w sejmie 444 posłów, dziewięciu było przeciw, zaś dwóch wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Przygotowana w resorcie sprawiedliwości nowelizacja zakłada zmianę dwóch przepisów z ustaw o księgach wieczystych i hipotece oraz o przetwarzaniu informacji kryminalnych.

 

Czytaj: Notariusz z określonym stażem nienagannej służby wpisze hipotekę do księgi wieczystej >>

KRUS ma obowiązek dochodzenia należności dotyczących nieopłaconych składek na ubezpieczenie. Jedną z form jest dokonywanie ich zabezpieczenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz na ubezpieczenie zdrowotne, poprzez wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej nieruchomości dłużnika. Ponadto KRUS, w celu aktualizacji stanu prawnego i uzupełnienia dokumentacji, występuje o informacje zawierające aktualne dane dotyczące księgi wieczystej i wielkości gospodarstwa w przypadku niedostarczenia przez rolnika nowej księgi wieczystej po zakupie gruntu.

Czytaj też: Podstawy wpisu hipoteki bankowej do księgi wieczystej >

Co się zmieni?

Zgodnie z uchwaloną ustawą Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych będą mogli występować o zgodę ministra sprawiedliwości na wielokrotne i nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Aby uzyskać dostęp, KRUS oraz KCIK będą musiały spełniać warunki określone w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Dotyczy to w szczególności warunków posiadania urządzeń lub systemów teleinformatycznych umożliwiających identyfikację osoby uzyskującej dane z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych, zakresu danych oraz daty ich uzyskania. Chodzi także o posiadanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed wykorzystaniem uzyskanych danych niezgodnie z celem.

Sprawdź PROCEDURĘ: Sprostowanie usterki wpisu w księdze wieczystej >

Szacowana liczba wniosków kierowanych przez KRUS do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych o udzielenie informacji dotyczących numerów ksiąg wieczystych wynosi ok. 2,7 tys. rocznie.  

Z kolei jeśli chodzi o zakres przetwarzanych informacji kryminalnych to będzie on obejmował nie tylko przedmioty (w tym nieruchomości) wykorzystane do popełnienia przestępstwa lub utracone w związku z przestępstwem, ale również przedmioty – w  tym nieruchomości – uzyskane w wyniku przestępstwa. W takiej sytuacji ma obejmować m.in. dane o nieruchomościach, które zostały pozyskane przez określone osoby w wyniku np. prania brudnych pieniędzy.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 2 latach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.