Z wnioskiem o interpretację wystąpiła jednostka budżetowa powołana uchwałą Rady Miejskiej. Przedmiotem jej działalności jest zarządzanie i eksploatacja zasobów będących własnością gminy oraz nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie nieruchomości stanowiących własność gminy.

Wątpliwości dotyczyły art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Chodziło o odpowiedź na pytanie, czy wymiana stolarki okiennej, drzwiowej lub drzwi balkonowych przez najemcę lokalu mieszkalnego pozostającego w zasobie gminnym oraz zaliczenie najemcy takiego lokalu kosztu w poczet bieżącego i przyszłego czynszu powinno być objęte obowiązkiem, o którym mowa w art. 42a ustawy o PIT, czyli obowiązkiem złożenia informacji PIT. Zdaniem wnioskodawcy, nie ma takiego obowiązku, bo nie będzie to przysporzenie majątkowe w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, gdyż najemca otrzyma zwrot poniesionych kosztów na remont lokalu mieszkalnego pozostającego w zasobie gminnym w formie zaliczenia w poczet bieżącego i przyszłego czynszu.

 

Nie każde pieniądze to przychód do opodatkowania

Jak podkreślił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe, bo zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia, osiągniętym przysporzeniem majątkowym mającym konkretny wymiar finansowy. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Zobacz również: Niepełnosprawny odliczy wydatki na remont łazienki >>
 

Powołując się zaś na przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, organ interpretacyjny podkreślił, że do obowiązków wynajmującego należy w szczególności dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków. Także wymiana stolarki okiennej i drzwiowej obciąża wynajmującego (właściciela). Zgodnie bowiem z art. 662 k.c. to wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Natomiast drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę.

 


Zwrot za okna bez skutków podatkowych

Obowiązek wymiany okien czy drzwi w lokalu oddanym do używania na podstawie umowy najmu obciąża właściciela mieszkania, a nie najemcę takiego lokalu. Zatem, jeżeli najemca podczas trwania umowy najmu, z własnych środków sfinansuje wymianę stolarki okiennej, drzwiowej czy wymianę drzwi balkonowych a właściciel dokona z tego tytułu refundacji, to zwrot tych kosztów najemcy jak i jego zaliczenie w poczet należnego bieżącego i przyszłego czynszu nie powoduje przysporzenia majątkowego i nie stanowi dla najemcy przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdarzenie takie jest neutralne podatkowo ‒ zaznaczył dyrektor KIS.

W efekcie, zdaniem organu podatkowego, na wnioskodawcy w związku z dokonaniem zaliczenia zwrotu poniesionych przez najemców wydatków z tytułu wymiany stolarki okiennej, drzwiowej czy drzwi balkonowych na poczet czynszu nie będzie ciążył obowiązek sporządzania informacji na zasadach określonych w art. 42a ust. 1 ustawy o PIT.

Interpretacja z 21 sierpnia 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.244.2019.1.BK