Czytelnicy Prawo.pl pytają, czy po nowelizacji prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 roku, wymiana samego pieca gazowego wymaga pozwolenia na budowę? Czy wymianę tę można potraktować jako remont lub przebudowę urządzeń budowlanych, zwolnionych z uzyskania pozwolenia na budowę i dokonania zgłoszenia? Co do zasady przebudowa i remont urządzeń budowlanych nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia. Inaczej jest w budynkach zabytkowych.

 

Dlaczego wymiana pieca nie wymaga zgłoszenia

Zgodnie z art. 3 pkt 9 pr. bud. – przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłem (piecem) c.o. jest urządzeniem budowlanym w powyższym znaczeniu, pozostając w związku funkcjonalnym z określonym obiektem budowlanym (budowlą), w stosunku do którego spełnia funkcję służebną (tak mówi wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 2017 r., sygn. II OSK 2596/15). Prawu budowlanemu nie jest jednak znane pojęcie "wymiany urządzenia budowlanego", związanej w tej sytuacji z modernizacją instalacji. Nie ma jednak wątpliwości, że można ją kwalifikować jako "remont urządzenia budowlanego" (art. 3 pkt 8 pr. bud.) albo jego "przebudowę" (art. 3 pkt 8 pr. bud.). Zgodnie natomiast z nowym brzmieniem art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. d) oraz ust. 4 pkt 2 lit. b) pr. bud., które obowiązuje od 19 września 2020 r., przebudowa i remont urządzeń budowlanych nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 pr. bud.

Zobacz procedurę w LEX: Podstawa prawna rozpoczęcia i prowadzenia zamierzeń budowlanych (robót budowlanych oraz budów) >

W obiektach zabytkowych jest nieco inaczej

Wyjątkowo, gdy roboty mają zostać wykonane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków albo na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, konieczne będzie wcześniejsze uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie planowanej wymiany organowi. Do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia należy wówczas dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 29 ust. 7 pr. bud. i art. 36 ust. 1 u.o.z.).

Zobacz procedurę w LEX: Pozwolenie konserwatorskie na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru >

Warunki techniczne trzeba spełnić

Liberalizacja prawa budowlanego nie dotyczy pozostałych obowiązków inwestora w zakresie montażu i użytkowania instalacji gazowej określonych w przepisach rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 170-175). Chodzi przede wszystkim o wymogi dotyczące pomieszczenia, w którym nowy piec będzie zainstalowany (zapewnienie odpowiedniej wysokości, kubatury, systemu wentylacyjnego oraz odprowadzania spalin) oraz dopasowania do niego właściwego pieca (z otwartą lub zamkniętą komorą spalania, o odpowiedniej mocy). W tym celu warto zapoznać się wcześniej z opinią kominiarską.

Sprawdź w LEX: Czy na strychu, nieużytkowym poddaszu można zamontować kocioł gazowy z zamkniętą komora spalania? >

Sam montaż urządzenia należy powierzyć wykwalifikowanemu monterowi urządzenia danej marki (posiadającemu uprawnienia energetyczne G-3), który nie tylko przeprowadzi próbę szczelności instalacji i sporządzi z niej protokół, ale też udzieli informacji dotyczących obsługi oraz wymogów konserwacyjnych pieca. Przepisy nie wymagają zgłoszenia wymiany pieca zakładowi gazowniczemu, jak też zarządcy budynku.

Sprawdź w LEX: Czy kocioł gazowy może zostać zlokalizowany w piwnicy o wysokości 2 mm, a odprowadzenie spalin będzie się odbywać przez zewnętrzną ścianę budynku? >