Interpretacja kończy niemal czteroletni bój wnioskodawczyni z organami podatkowymi. Jest to ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 18 stycznia 2017 r. (sygn. akt I SA/Po 482/16) i orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 kwietnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 1119/17). Sąd administracyjny I instancji uchylił bowiem zaskarżoną interpretację, a sąd kasacyjny oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Ta interpretacja, jak wyjaśnia dyrektor KIS, została oparta na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w momencie zaistnienia zdarzenia przedstawionego we wniosku.  

Wartość nieruchomości zbywanej w drodze zamiany

30 stycznia 2015 r. wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie, które wcześniej ‒ bo 3 września 2012 r. ‒ nabyła wspólnie z żyjącym wtedy jeszcze mężem w drodze zamiany. W tej transakcji małżonkowie zamienili przysługujące im na prawach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz własności budynku na lokal mieszkalny, który wszedł do majątku wspólnego. W listopadzie 2015 r. wnioskodawczyni wystąpiła o interpretację, bo chciała wiedzieć, czy koszt uzyskania przychodu, ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze zamiany stanowi określona w umowie zamiany wartość prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynku, które zostały przeniesione w zamian za lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży. Jej zdaniem, tym kosztem jest określona w umowie zamiany wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku, które zostały przeniesione w zamian za lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ podatkowy (związany wyrokami sądów administracyjnych) uznał stanowisko wnioskodawczyni za prawidłowe. 

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powołał się na art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodów jest odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Przy czym, jak zaznaczył dyrektor KIS, przez pojęcie „nabycie” należy rozumieć nie tylko zakup, ale również każdą inną czynność prawną, w wyniku której dochodzi do przeniesienia prawa własności, a zatem m.in. zamianę.

Zobacz również: Wydatki ponoszone na rzecz pracowników to nie koszty reprezentacji >>

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy, podlega dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw oraz wynosi 19 proc. podstawy obliczania podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie zaś do art. 30e ust. 2 ustawy o PIT, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Co ważne, przychodem z odpłatnego zbycia (sprzedaży) jest wartość wyrażona w cenie określonej umowie, o ile odpowiada wartości rynkowej. Wartość tę podatnik ma prawo pomniejszyć o koszty odpłatnego zbycia, czyli udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie jej posiadania.

 

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie konieczne wydatki poniesione w celu sfinalizowania transakcji ‒ podkreślił organ interpretacyjny.

Zamiana a koszty podatkowe

Tak więc, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, która została nabyta w drodze zamiany, będzie wartość nieruchomości, przekazanej w zamian za przedmiotowy lokal mieszkalny, ustalona na dzień zamiany. Bowiem wartość zbywanej w drodze zamiany nieruchomości stanowi specyficznego rodzaju „cenę”, jaką podatnik musiał zapłacić za nabywaną nieruchomość.

Wnioskodawczyni może zatem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość prawa użytkowania wieczystego działki oraz prawa własności budynku, zbytych w drodze zamiany, ustalona w umowie zamiany. Aby bowiem nabyć lokal mieszkalny wnioskodawczyni oddała w zamian prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynku. I to wartość tych oddanych praw stanowić będzie koszt nabycia lokalu mieszkalnego, który następnie wnioskodawczyni sprzedała.

Interpretacja z 10 września 2019 r., nr S-ILPB2/4511-1-1212/15/19-S/MKA