Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła kobieta, która ‒ jak napisała przedstawiając stan faktyczny ‒ 19 czerwca 2017 r. sprzedała nieruchomość lokalową za cenę 192 tys. zł. Przed zawarciem umowy nabywcy zapłacili jej część tej kwoty, czyli 49.200 zł, a resztę zobowiązali się uiścić do 23 czerwca 2017 r. Wcześniej, bo 9 czerwca 2017 r. wnioskodawczyni (wspólnie z inną osobą) nabyła inną nieruchomość ‒ budynek jednorodzinny (spełniający tzw. cel mieszkaniowy w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: ustawa o PIT), za cenę w części na nią przypadającej - 424 500 zł.

Dopłata ze sprzedaży budynku

W dacie nabycia wnioskodawczyni zapłaciła część tej kwoty (tj. 330 tys. zł), a resztę (94 500 zł) zobowiązała się uiścić do 30 czerwca 2017 r. Kwota ta pochodziła ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, do której doszło dwa dni wcześniej, bo 20 czerwca 2017 r. Chciała więc wiedzieć, czy wydanie środków na nabycie nieruchomości spełniającej wymóg celu mieszkalnego, na podstawie umowy zakupu zawartej wcześniej niż umowa sprzedaży, z jakiej pochodziły środki, uprawnia do zaliczenia tych środków jako korzystających ze zwolnienia w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.
Mianowicie, czy o prawie do zwolnienia decyduje chronologia czasowa samych umów sprzedaży oraz umowy następnego nabycia, czy też wykazanie faktu przeznaczenia środków ze sprzedaży nieruchomości na nabycie innej nieruchomości o charakterze mieszkalnym, choćby umowa zakupu takiej nieruchomości zawarta została w terminie wcześniejszym, aniżeli umowa sprzedaży nieruchomości.

Czytaj: NSA: Wydatki poniesione na nowe mieszkanie nie zawsze z ulgą mieszkaniową>>

Cele mieszkaniowe to podstawa

Zdaniem wnioskodawczyni, kluczowe jest przeznaczenie środków w terminie ustawowym, pochodzących ze sprzedaży nieruchomości, na nabycie innej nieruchomości spełniającej cel mieszkalny, nawet jeśli data zawartej umowy nabycia nieruchomości o charakterze mieszkalnym następuje przed datą zawartej umowy sprzedaży nieruchomości tego podatnika.

 

Organ interpretacyjny uznał jej stanowisko za prawidłowe potwierdzając, że o prawie do skorzystania ze zwolnienia wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT decyduje wydatkowanie ‒ nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż ‒ przychodu ze sprzedaży nieruchomości na realizację własnych celów mieszkaniowych. - Nie musi zachodzić następstwo czasowe tego rodzaju, że nabycie udziału nieruchomości obejmującej budynek jednorodzinny przez wnioskodawczynię powinno było nastąpić nie wcześniej niż zbycie nieruchomości lokalowej. Przepis ten służy bowiem osiągnięciu celu społecznego (socjalnego), poprzez zachęcanie i wyróżnianie przeznaczenia przez podatników środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych ‒ podkreślił Dyrektor KIS w uzasadnieniu.

Tak więc zakup udziału w budynku jednorodzinnym, w którym wnioskodawczyni realizuje własne cele mieszkaniowe uprawnia do zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.

Dla kogo ta ulga

W myśl bowiem tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Co ważne,  udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Natomiast cele mieszkaniowe, które mogą zostać sfinansowane przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, i które uprawniają do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, zostały wymienione w art. 21 ust. 25 ww. ustawy. I są nimi m.in. wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem.

Interpretacja z 6 września 2019 r., 0115-KDIT2-1.4011.262.2019.2.JG