Najnowsza interpretacja potwierdza jednoznacznie, że podatkowe skutki sprzedaży nieruchomości dziedziczonych cały czas są niezbyt precyzyjne. Bardzo często są przedmiotem pytań podatników kierowanych do fiskusa. W tym zakresie pewne uściślające zmiany przepisów obowiązują od ponad roku, jednak życie pisze różne scenariusze i rodzą się nowe wątpliwości. W przypadku dokonania po 1 stycznia 2019 r. odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w spadku istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia tej nieruchomości przez spadkodawcę.

W przedmiotowej sprawie ciotka podatnika nabyła lokal mieszkalny w 2007 r., a w sierpniu 2016 r. zmarła. Spadek po niej odziedziczyły na podstawie testamentu dwie siostry, a jedną z nich była babka podatnika. Z kolei babka zmarła w stycznia 2017 roku, a spadek po niej nabył z mocy ustawy podatnik jako wnuk oraz dwoje jej dzieci.

W skład spadku po zmarłej wchodziło jedynie mieszkanie, które zostało następnie sprzedane przez spadkobierców (w tym wnuczkę podatnika) w styczniu 2019 roku.

Podatnik zapytał dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy będzie on zobowiązany do zapłaty 19 proc. podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia tego lokalu mieszkalnego.

Podatnik uważa, że nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, gdyż w oparciu o nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., pięcioletni okres, po upływie którego ustaje obowiązek podatkowy, liczyć należy od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę.

 

Data nabycia nieruchomości przez spadkodawcę

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe.

Przypomniał, że zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Podkreślił, że dodany przepis art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że w przypadku zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku, pięcioletni okres liczony jest od daty nabycia nieruchomości lub praw majątkowych przez spadkodawcę.

Z kolei, w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku dokonania po 1 stycznia 2019 r. odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w spadku istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia tej nieruchomości przez spadkodawcę.

Zobacz również: Nagrody jubileuszowe z PIT, ale czasem bez składek ZUS >>

Praca zdalna - oszczędność firmy i koszty pracowników >>

Kiedy nabyto spadek

Moment nabycia spadku przez spadkobiercę należy ocenić zgodnie z przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Ogólne zasady spadkobrania w prawie spadkowym wskazują, iż prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Zgodnie z art. 924 kodeksu cywilnego z chwilą śmierci spadkodawcy dochodzi do otwarcia spadku, zaś chwila ta, na mocy art. 925 k.c. stanowi moment nabycia przez spadkobiercę spadku.

Dyrektor KIS stwierdził, że w opisanym stanie faktycznym, do celów stosowania art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, momentem nabycia udziału w nieruchomości przez spadkodawcę, który ten udział w nieruchomości nabył również w drodze spadku, jest moment nabycia udziału w nieruchomości zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, tj. w chwili śmierci jego spadkodawcy.

 


W odniesieniu do składającego wniosek o interpretacje podatnika termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. po upływie którego nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży udziału w ww. nieruchomości, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w nieruchomości przez bezpośredniego spadkodawcę, tj. od końca 2016 r. W konsekwencji, sprzedaż ww. udziału w nieruchomości dokonana w dniu 2 stycznia 2019 r. stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, na podatniku ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 czerwca 2020 r., nr 0115-KDIT1.4011.266.2020.3.MK