Wydaje się, że 1550 zł miesięcznie to niewiele, ale prawo pozwala na uzyskiwanie takich przychodów osobom dorabiającym w różny sposób w ramach tzw. działalności nierejestrowej (nierejestrowanej). Tyle bowiem wynosi w 2022 r. połowa minimalnego wynagrodzenia stanowiąca limit dla takiej działalności. A możliwość taką daje ustawa z 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Pewna podatniczka prowadzi działalność nierejestrowaną (sklep internetowy). Nie jest ona podatnikiem VAT. W okresie ostatnich 60 miesięcy przed założeniem sklepu nie prowadziła działalności gospodarczej. Przychody miesięczne jak dotąd nie przekroczyły 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, a jedyna sytuacja wątpliwa dotyczy grudnia 2021 r., kiedy wpłata przekroczyła tę wartość, jednak po odliczeniu rabatów pozostała kwota wciąż nie przekroczyła 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.  W miesiącu tym, klient złożył duże zamówienie za kwotę 1599 zł. Podatniczka udzieliła mu rabatu w wysokości 40 proc., zwróciła koszty przesyłki oraz zwróciła nadpłatę wynikające z przesłania tańszych produktów. Ostatecznie wpłata od klienta wynosiła 925,80 zł.

Sprawdź też: Czy osoba prowadząca działalność tzw. nierejestrową może także świadczyć usługi na podstawie umowy zlecenia? >

 

W związku z wątpliwościami, podatniczka wystąpiła o interpretację do organów skarbowych, z pytaniami, jak ustalić miesięczny przychód z działalności nierejestrowej, tzn. czy jest to przychód po odliczeniu rabatów, czy można nadal prowadzić działalność nierejestrową, a jeśli nie i działalność gospodarcza powinna zostać zarejestrowana to, od jakiego dnia należało/należy to zrobić? Jakie ma obowiązki wobec ZUS.

Jej zdaniem, kwota przychodu wliczana do limitu nie obejmuje rabatów udzielonych w danym okresie rozliczeniowym (w danym miesiącu) — czyli brany jest pod uwagę realny przychód.  Zatem jej realny przychód w grudniu 2021 r. nie przekroczył 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Podatniczka podkreśliła we wniosku, że taką informację uzyskała na infolinii internetowej KIS, jednak chciała się upewnić korzystając z możliwości uzyskania indywidualnej interpretacji co do konkretnej sytuacji. Załączyła pliki z konsultacją KIS online.

Zobacz również:
Zakup samochodu na fakturę VAT-marża bez PCC >>
NSA: Pełnomocnictwo szczególne odrębne do kontroli podatkowej i postępowania podatkowego >>

 

Po przekroczeniu limitu już działalność gospodarcza

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 3 marca 2022 r. uznał to stanowisko za prawidłowe (nr 0114-KDIP3-2.4011.1166.2021.2.JM).

Organ przypomniał, że przychody osiągane z działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, stosownie do art. 20 ust. 1ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są kwalifikowane do przychodów z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

Sprawdź PROCEDURĘ: Opodatkowanie działalności nieewidencjonowanej >

Natomiast na podstawie art. 20 ust. 1bb o PIT dopiero w razie przekroczenia limitu przychodu należnego określonego w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców uznaje się, że podatnik, poczynając od dnia złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a jeżeli wniosek nie został złożony w terminie określonym w art. 5 ust. 4 ustawy - Prawo przedsiębiorców - poczynając od dnia następującego po dniu, w którym nastąpił bezskuteczny upływ tego terminu, uzyskuje przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Z uwagi na posłużenie się w art. 20 ust. 1bb ustawy o PIT pojęciem przychodu należnego do ustalenia momentu przekroczenia 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia nie sposób przyjąć odmienne postanowienia, co do zasad jego ustalania do celów podatku dochodowego, jak wskazane w art. 14 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc.  kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Sprawdź PROCEDURĘ: Ustalanie statusu przedsiębiorcy >

 

Działalność określona w art. 5 ust. 1 stanowi tzw. działalność nierejestrową. Jak wynika z art. 5 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli przychód należny z tej działalności przekroczył w danym miesiącu wysokość limitu, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie tego limitu.

W takim przypadku osoba fizyczna staje się automatycznie przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą i składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu.

Niezłożenie wniosku w terminie nie zmieni sytuacji – wejście w obowiązki przedsiębiorcy następuje z mocy prawa.

 


Przychodem kwoty należne, choćby nie zostały otrzymane

Brak zarejestrowanej działalności gospodarczej nie oznacza, że uzyskiwane dochody są zwolnione z opodatkowania. Pojęcie działalności nieewidencjonowanej odnosi się bowiem do braku wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy osoba fizyczna wykonuje w ramach działalności nierejestrowej różne czynności, do ustalenia czy przychód należny nie przekroczył w poszczególnych miesiącach 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, należy wziąć pod uwagę łączne przychody należne uzyskane z tej działalności w danym miesiącu.

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2.800 zł.

Dyrektor KIS podkreślił, że przychodem należnym w myśl art. 5 ust. 6 ustawy są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Zatem, przychód podatniczki w miesiącu grudniu 2021 r. powinien być pomniejszony o kwotę udzielonych rabatów.

Organ wskazał, że jako wydający interpretację nie jest uprawniony do analizowania przepisów dotyczących Pani obowiązków z działalności nierejestrowej wobec ZUS.

 

Eksperci: Dochód rozliczany w zeznaniu rocznym

- Dyrektor KIS słusznie wskazał, że przychód osiągnięty przez wnioskodawczynię powinien być pomniejszony o kwotę udzielonych klientom rabatów. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie w ustawie - prawo przedsiębiorców definicji przychodu należnego, która jednak jest zbliżona do definicji z pozarolniczej działalności gospodarczej. W obydwu przypadkach do przychodu nie wlicza się wartości udzielonych bonifikat - stwierdza Paulina Biskup, radca prawny w JKP. Legal.

Ekspertka podkreśla, że z przepisów prawa przedsiębiorców wynika zatem wprost, że wartość udzielonych klientom bonifikat czy rabatów wpływa na obniżenie osiąganych przychodów. - Przepisy ustaw nie zawierają wprawdzie definicji legalnych pojęć takich jak bonifikata czy rabat, ale dyrektor KIS w wydawanych przez siebie interpretacjach wielokrotnie przytaczał definicję tych pojęć wynikającą ze słownika języka polskiego. Powszechnie pod pojęciem bonifikaty rozumie się zatem zmniejszenie ceny towaru bądź usługi, natomiast rabat rozumiany jest jako obniżenie ceny jakiegoś towaru. Zajęte przez Dyrektora KIS stanowisko uznać należy za słuszne – stwierdza Paulina Biskup.

Ekspertka dodaje, że warto zwrócić uwagę, iż dochód z działalności nieewidencjonowanej jest ustalony na zasadach ogólnych, przewidzianych dla przychodów z innych źródeł, co oznacza, że jest rozliczany ale w zeznaniu rocznym przez osobę prowadzącą tę działalność.

- Organ słusznie zauważył, że nie każde otrzymanie środków pieniężnych musi stanowić przychód. Przychodem nie będą np. kwoty, które podlegają zwrotowi tj. nie stanowią ostatecznego przysporzenia podatnika. W tym wypadku kwota zakupów została pomniejszona o rabat udzielony przez podatnika zatem w istocie pomniejszyła ona również przychód w rozumieniu ustawy o PIT – podkreśla Wojciech Kliś, doradca podatkowy.

Zauważa on, że warto wspomnieć również o procedurze wydawania interpretacji indywidualnych. - Podatniczka postanowiła załączyć pliki z konsultacją na Infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Należy przypomnieć również, że Dyrektor KIS nie jest uprawniony do prowadzenia postępowania dowodowego, zatem interpretację wydaje tylko na podstawie opisanego stanu faktycznego – podkreśla Wojciech Kliś.