Co do zasady, parkingi jako rodzaj miejsc do postoju pojazdów stanowią place postojowe wymienione expressis verbis w art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego jako urządzenia budowlane. Jako, że parkingi związane są zazwyczaj z innym obiektami budowlanymi (np. budynkami) i umożliwiają korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem to są one klasyfikowane, jako budowle w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jeżeli więc budowla w postaci parkingu znajduje się w posiadaniu przedsiębiorcy, to podlega ona opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Jednakże w ciągu ostatnich lat można zaobserwować toczące się spory podatkowe w temacie opodatkowania parkingów o specyficznej lokalizacji - na dachach budynków. Zasadnicza wątpliwość przedmiotowych sporów dotyczy tego, czy zlokalizowanie parkingu na dachu budynku powoduje, że staje on się elementem innego obiektu budowlanego – budynku tj. w zasadzie jego dachem i przez to traci przymiot odrębności i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowla.

Gminy: Parkingi na dachach budynków to budowle

Ostatni spór podatkowy w zakresie zasad opodatkowania parkingów zlokalizowanych na dachach budynków, o którym można było usłyszeć w przestrzeni medialnej, dotyczył opodatkowania obiektu tego rodzaju, który znajduje się na dachu budynku wchodzącego w skład jednego z centrów handlowych na terenie Lublina. W przedmiotowej sprawie toczyło się postępowanie z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Zdaniem podatnika parking, który jest zlokalizowany na dachu budynku nie stanowi odrębnej budowli podlegającej opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W konsekwencji w dniu 25 lipca 2019 r. Prezydent Miasta Lublina wydał interpretację indywidualną (nr PE-OR.310.1.2019), w której nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Zdaniem Prezydenta tego rodzaju parking nie stanowi części budynku, gdyż nie jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych i nie posiada stropu. Organ podatkowy wskazał, iż taki obiekt stanowi odrębny, znajdujący się na zewnątrz, poza przestrzenią budynku plac postojowy, czyli urządzenie budowlane. Parking ten jest funkcjonalnie powiązany z centrum handlowym i umożliwia jego prawidłowe użytkowanie. W konsekwencji parking na dachu budynku podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jako budowla przy przyjęciu jako podstawy opodatkowania jego wartości początkowej.

Podkreślenia wymaga fakt, że stanowisko organu podatkowego znajdujące odzwierciedlenie w powyżej wymienionej interpretacji indywidualnej, stanowi kontynuację podejścia wyrażanego w innych sprawach o analogicznym stanie faktycznym (zob. interpretacja indywidualna Prezydenta Olsztyna z dnia 11 marca 2015 r.; stanowisko Prezydenta Miasta K. zakwestionowane w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Kr 284/18).

Zobacz również: Firmy mają nadpłaty podatku od nieruchomości - prośba o zwrot lepsza niż pomoc z tarczy >>

Podatki lokalne z roku na rok coraz wyższe >>

Opodatkowanie domków letniskowych pełne niejasności >>

Brak jednolitego stanowiska sądów

Choć jak wskazano powyżej, podobne stanowisko w temacie zasad opodatkowania parkingów zlokalizowanych na dachach budynków zajmuje wiele organów podatkowych, to w orzecznictwie sądów administracyjnych sprawa ta nie została dotychczas jednoznacznie rozstrzygnięta.

Kwestii opodatkowania parkingów zlokalizowanych na dachach budynków zostały poświęcone dotychczas dwa wyroki sądów administracyjnych. Pierwszym z nich był wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 17 września 2015 r. (sygn. akt I SA/Ol 389/15). Zdaniem WSA parkingu tego rodzaju nie można utożsamiać z dachem, gdyż pełni on inną funkcję. Taki parking wymaga specjalnej nawierzchni, systemu ciągów komunikacyjnych dla pojazdów i pieszych, odpowiednich zabezpieczeń obrzeży czy oznakowania poziomego i pionowego. Ponadto konstrukcja parkingu tego rodzaju jest przystosowana do przenoszenia znaczenie większych obciążeń niż konstrukcja „tradycyjnego” dachu. W konsekwencji, zdaniem Sądu taki parking stanowi odrębną od budynku budowlę, która jedynie usytuowana została na budynku. Powoduje to, iż istnieją dwa odrębne przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości: budynek i budowla zlokalizowana na budynku. WSA wyjaśnił, iż brak jest argumentów przemawiających przeciw stanowisku, zgodnie z którym obiekty znajdujące się wewnątrz lub na budynku mogą stanowić urządzenia budowlane funkcjonujące odrębnie od budynku.

Odmienne stanowisko przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 14 czerwca 2018 r. (sygn. akt I SA/Kr 284/18). Zdaniem WSA nie każdy parking stanowi plac postojowy (urządzenie budowlane), który podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowla. Jak słusznie zauważył Sąd, wykładnia językowa pojęcia „placu postojowego” prowadzi do wniosku, iż do zbioru jego desygnatów należą parkingi znajdujące się poza przestrzenią budynku. Zdaniem WSA, słowo „plac” w języku potocznym odnosi się do wolnej, niezabudowanej przestrzeni. Tym samym parkingi znajdujące się wewnątrz lub na budynku umiejscowione są w przestrzeni, która ma charakter zabudowany i nie mogą być uznane za urządzenie budowlane – budowlę dla celów podatku od nieruchomości. W konsekwencji należy więc wskazać, iż parking na dachu budynku jest częścią całości obiektu budowlanego – budynku, na którym został zlokalizowany i nie podlega odrębnemu opodatkowaniu. Analizując wyrok WSA warto wziąć pod uwagę ugruntowaną linię orzeczniczą sądów administracyjnych w zakresie wykładni pojęcia „urządzenia budowlanego”, która podkreśla się, iż pojęcie „urządzenia budowlanego” musi odnosić się do obiektów zlokalizowanych na zewnątrz budynku. Jeżeli więc dany obiekt znajduje się wewnątrz lub na dachu budynku to jest częścią budynku dla potrzeb przepisów podatkowych i nie stanowi odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r., sygn. akt VIII SA/Wa 347/19).

Oba przytoczone powyżej przeciwstawne wyroki WSA są prawomocne.

 


Jakie są możliwe konsekwencje dla podatników?

Z uwagi na fakt, iż w praktyce organów podatkowych można zaobserwować tendencję do klasyfikowania parkingów na dachach budynków jako odrębnych budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości oraz ze względu na brak ukształtowanej, jednoznacznej linii orzeczniczej sądów administracyjnych w tym zakresie, temat ten powinien szczególnie zainteresować właścicieli budynków z tego rodzaju obiektami, gdyż może mieć on istotny wpływ na wysokość rocznego zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości. Należy pamiętać, iż w przypadku wykrycia takiego parkingu, który nie był dotychczas wykazywany do opodatkowania jako budowla, może zaistnieć ryzyko dodatkowego określenia zobowiązania podatkowego przez organ podatkowy nawet do pięciu lat wstecz.

Należy również w tym miejscu wskazać, iż potencjalne klasyfikowanie jako urządzeń budowlanych podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowle może dotyczyć również innych obiektów, które są zlokalizowane na dachach budynków, np. lądowisk helikopterów.

Przecięciem tego rodzaju sporów i istotną wskazówką interpretacyjną w tym zakresie mógłby być wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący sprawy o zbliżonym stanie faktycznym. Z tego względu warto śledzić najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, które może mieć znaczący wpływ na bieżącą praktykę organów podatkowych.

Filip Kaplita, aplikant radcowski OIRP Poznań, zespół ds. podatku od nieruchomości Deloitte