Zakupiliśmy nieruchomość obejmującą działki zabudowane i niezabudowane szczegółowo wycenione w akcie notarialnym. Zakupu dokonujemy w ramach leasingu finansowego (10 lat). Zapłaciliśmy opłatę manipulacyjną 70.000 zł netto.

Czy opłata manipulacyjna stanowi:

a) jednorazowy koszt uzyskania,

b) czy należy rozliczyć ją proporcjonalnie do czasu umowy,

c) czy opłata manipulacyjna podnosi wartość początkową środków trwałych (nieruchomości)?

Opłata manipulacyjna jako koszt podatkowy

Opłata manipulacyjna nie powiększa wartości początkowej środków trwałych. Sporna jest kwestia czy opłata ta stanowi koszt uzyskania przychodów jednorazowo (takie jest moje zdanie w tej kwestii) czy proporcjonalnie do okresu na jaki została zawarta umowa leasingu (takie stanowisko w tej kwestii reprezentują organy podatkowe).

Leasingiem finansowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., jest leasing, o którym mowa w art. 23f ust. 1 u.p.d.o.f. Z przepisu tego wynika, że do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 23b ust. 1 u.p.d.o.f. (czyli opłat ustalonych w umowie leasingu, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  1. umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony;
  2. suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
  3. umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu:
  • a) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą wymienioną w lit. b, albo
  • b) finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Cechą charakterystyczną leasingu finansowego na gruncie u.p.d.o.f. jest zatem to, że przedmiot leasingu amortyzowany jest nie przez firmę leasingową (leasingodawcę), lecz przez jego użytkownika (leasingobiorcę), dla którego przedmiot leasingu stanowi środek trwały (zob. art. 22a ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f.). Jak wyjaśnił Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 18 kwietnia 2006 r., II US. PB-I/415/27/06, w takiej sytuacji "kosztami uzyskania przychodów dla korzystającego są odpisy amortyzacyjne, część rat przekraczająca wartość kapitałową rzeczy, koszty eksploatacyjne, prowizje i opłaty manipulacyjne. Natomiast opłaty w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych - nie stanowią kosztów uzyskania przychodu". A zatem zapłacona przez Państwa opłata manipulacyjna nie powiększa wartości początkowej leasingowanych środków trwałych.

 


Koszty pozostałe jednorazowo czy proporcjonalnie?

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że sporne jest czy w przypadku podatników rozliczających koszty uzyskania przychodów metodą memoriałową opłaty manipulacyjne dotyczące leasingu stanowią koszty jednorazowo w dacie ich poniesienia czy też należy je rozliczać proporcjonalnie do czasu umowy (dotyczy to wszelkich rodzajów leasingu). Organy podatkowe opowiadają się za proporcjonalnym ich rozliczaniem w kosztach uzyskania przychodu (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2009 r., ITPB1/415-711/09/AK, czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 lutego 2010 r., IBPBI/1/415-996/09/ESZ.

Osobiście uważam, że opłaty manipulacyjne stanowią koszty jednorazowe związane z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji z wydaniem przedmiotu leasingu. Przeciwko przyjęciu stanowiska reprezentowanego przez organy podatkowe przemawia również fakt, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu czy zniszczeniu przedmiotu leasingu opłata manipulacyjna nie jest w żadnej części zwracana. Przeciwko przyjęciu tego stanowiska przemawia również dominująca linia orzecznicza sądów administracyjnych odnośnie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat wstępnych dotyczących umów leasingu (zob. przykładowo wyrok WSA z dnia 17 czerwca 2008 r., III SA/Wa 24/08, wyrok NSA z dnia 23 marca 2010 r., II FSK 1733/08 oraz wyrok WSA Opolu z dnia 29 czerwca 2010 r., I SA/Op 110/10).