Fundacja podjęła decyzję o przekazaniu w formie darowizny samochodu na rzecz gminy.

Czy gmina może taką darowiznę przyjąć?

Czy w związku z planowaną darowizną rada gminy powinna podjąć jakąś uchwałę, czy wystarczy, że będzie to umowa podpisana pomiędzy fundacją a gminą?

 


ODPOWIEDŹ:

Gmina może przyjąć darowiznę. W imieniu gminy przyjęcia darowizny dokonuje wójt (burmistrz, prezydent).

Zgodnie z art. 4 ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - dalej u.d.j.s.t - źródłami dochodów własnych gminy są m.in. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy. W związku z powyższym gmina może otrzymać darowiznę.

Działalność organów gminy reguluje ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym - dalej u.s.g., której przepisy wyraźnie rozgraniczają zakres kompetencji przyznanych poszczególnym organom, tj. radzie gminy oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi).

W myśl art. 30 u.s.g. organ wykonawczy gminy obliguje do wykonywania uchwał rady gminy oraz zadań gminy określonych przepisami prawa. W szczególności do zadań wójta należy gospodarowanie mieniem komunalnym (ust. 2 pkt 3 u.s.g.).Ograniczenie dla wskazanej w art. 30 ust. 2 pkt 3 u.s.g. kompetencji wójta zawiera art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a-i u.s.g. Przekazanie wymienionych w tym przepisie spraw majątkowych do kompetencji rady gminy jest wyjątkiem od generalnej zasady wyrażonej w art. 30 ust. 2 pkt 3 u.s.g, iż to wójt gospodaruje mieniem gminnym, zatem musi być interpretowane ściśle i nie może prowadzić do swobodnego przejmowania przez radę do rozstrzygnięć w drodze uchwał wszystkich spraw ważnych z punktu widzenia gospodarki gminy (vide: wyrok WSA w Warszawie II SA/3144/03). Zatem to wójt dokonuje przyjęcia darowizny - podpisuje umowę o darowiźnie.