Zmiany wprowadza rozporządzenie ministra finansów z 25 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów. Zgodnie z nowymi przepisami niepełnosprawny kandydat na biegłego rewidenta może złożyć pisemny wniosek o dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminów do jego potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Sprawdź też: Czy koszty związane z przygotowaniem do egzaminu na biegłego rewidenta mogą stanowić koszty uzyskania przychodów? >>>

 

 

Niepełnosprawny kandydat na biegłego rewidenta może zdawać egzamin dłużej

Wydłużony został o połowę czas trwania:

  • poszczególnych egzaminów z wiedzy, nie dłużej niż do 360 minut,
  • części pisemnej egzaminu dyplomowego, nie dłużej niż do 270 minut,
  • części pisemnej egzaminu z prawa gospodarczego, nie dłużej niż do 360 minut,
  • części ustnej egzaminu dyplomowego, nie dłużej niż do 45 minut,
  • części ustnej egzaminu z prawa gospodarczego, nie dłużej niż do 45 minut.

Kandydat na biegłego rewidenta musi w tej sytuacji przedstawić:

  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające w jakich warunkach ze względu na jego niepełnosprawność powinien być przeprowadzony egzamin,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wcześniej RPO zwracał uwagę, że podobne zasady dotyczące wydłużenia o połowę czasu egzaminu zawarte są w przepisach o aplikacji adwokackiej, radcowskiej i notarialnej. Brak możliwości wydłużenia czasu trwania egzaminu Rzecznik oceniał jako brak racjonalnego usprawnienia. A w kontekście Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych stanowiło to przejaw dyskryminacji. Rzecznik interweniował w tej sprawie wskutek skargi indywidualnej, która wpłynęła do jego biura.

Czytaj też: Odpowiedzialność biegłego rewidenta za rzetelność dowodów księgowych przedstawionych do badania w ramach rocznego audytu sprawozdania finansowego >>>

Zobacz również: PANA zapowiada: Będzie więcej kontroli firm audytorskich >>

Egzamin na biegłego rewidenta na dostosowanym sprzęcie

Nowe przepisy o zdawaniu egzaminu przez osoby niepełnosprawne aplikujące do zawodu biegłego rewidenta, dają im też możliwość, w przypadku trudności z odręcznym rozwiązywaniem egzaminu, korzystania z odpowiedniego sprzętu. Mogą oni zdawać w takim przypadku egzamin z wiedzy, część pisemną egzaminu dyplomowego lub część pisemną egzaminu z prawa gospodarczego:

  • używając sprzętu komputerowego, który zapewni komisja lub
  • przy użyciu własnego sprzętu dostosowanego do swoich potrzeb.

Ówczesny RPO Adam Bodnar domagał się takiego właśnie uszczegółowienia w przepisach form zdawanego egzaminu na biegłego rewidenta przez kandydatów z niepełnosprawnością.