W przypadku osób, które uzyskują przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia przysługują, zgodnie z przepisem art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów w wysokości 20 proc. uzyskanego przychodu. Co ważne, koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Zobacz procedurę w LEX: Opodatkowanie umów zlecenia i o dzieło >

Autorskie koszty uzyskania przychodu dla zleceniobiorcy

Inaczej jest jednak traktowana sprawa kosztów uzyskania przychodów w przypadku uzyskiwania przez twórców i autorów przychodów z tytułu wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych. O zastosowaniu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje wyłącznie fakt uzyskania przychodu, jako wynagrodzenia za wykonanie czynności (utworu), będącej przedmiotem prawa autorskiego. W takim przypadku koszty ustala się zgodnie z przepisem art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT. Wynika z niego, że koszty uzyskania niektórych przychodów określa się: z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Podobna zasada obowiązuje przy umowach o dzieło.

Zobacz procedurę w LEX: Przychody z praw autorskich oraz praw pokrewnych, do których można stosować 50% KUP >

 

Koszty uzyskania przychodów przy umowie zlecenia dla twórców

O zastosowaniu 50 proc. kosztów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje wyłącznie fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie czynności (utworu), będącej przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wynika z niej, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

  1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
  2. plastyczne;
  3. fotograficzne;
  4. lutnicze;
  5. wzornictwa przemysłowego;
  6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
  7. muzyczne i słowno-muzyczne;
  8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
  9. audiowizualne (w tym filmowe).

Sprawdź w LEX: Czy przekwalifikowanie umowy zlecenia na umowę o pracę powoduje zmianę źródła przychodów i zmianę sposobu ustalania zaliczek na podatek dochodowy? >

 

Sprawdź również książkę: Obowiązki płatników PIT w 2020 roku >>


Wyjątek dla umów do 200 złotych

Inaczej traktuje się jednak umowy o wartości do 200 złotych. W takim przypadku kosztów uzyskania przychodów nie stosuje się. Podatek płaci się od przychodu – według stawki 17 proc. Zasada ta wynika z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT.