Podatniczka ma  niepełnoletniego syna,  który pozostaje na utrzymaniu rodziców i choruje na cukrzycę. Chorobę cechuje bardzo duża zmienność glikemii, która prowadzi do szybko postępującej hiper-i hipoglikemii. W skrajnych przypadkach nawet może prowadzić do śmierci. Dlatego też w 2019 r. podatniczka dokonała zakupów dla jej syna trzech urządzeń tj. komputera, tableta oraz smart zegarka – (udokumentowanych fakturami wystawionymi na rodzica), które dzięki specjalnemu oprogramowaniu oraz aplikacjom na nich zainstalowanych ułatwiają mu kontrolowanie choroby oraz wykonywanie czynności życiowych.

Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem służy do obsługi pompy insulinowej oraz obsługi systemu ciągłego monitorowania glikemii, jak też do przeglądania, analizy i oceny informacji pobranych z pompy insulinowej oraz systemu monitorowania glikemii. Tablet z zainstalowanym kalkulatorem wymienników oraz dziennikiem cukrzycy syn wykorzystuje do kontrolowania jego cukrzycy, diety i aktywności fizycznej. Zegarek z kolei stanowi odbiornik dla transmitera zakładanego na sensor pomiaru glikemii. W efekcie syn otrzymuje bezpośrednio na zegarku pomiar glikemii z częstotliwością pięciu minut, które następnie udostępniane są również na telefony rodziców. Stosowanie zegarka umożliwia w każdym momencie monitorowanie poziomu glikemii (np. podczas snu, zajęć lekcyjnych). Rodzice również są informowani o poziomach cukru u syna za pomocą alarmów dźwiękowych i powiadomień tekstowych.

 


Sprzęt wspierający leczenie można odliczyć w ramach ulgi

Podatniczka zadała pytanie organowi podatkowemu pytanie, czy można w zeznaniu PIT za 2019 r. odliczyć od dochodu rodzica wydatki poniesione na zakup ww. urządzeń elektronicznych (tj. komputera, tabletu i zegarka smart), ułatwiających leczenie cukrzycy u jej syna jako wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem czynności życiowych.

Jej zdaniem, zakup tych urządzeń można odliczyć od dochodu jako wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne gdyż te sprzęty z zainstalowanym oprogramowaniem oraz aplikacjami wyróżniają się indywidualnymi cechami i w sposób szczególny zostały przystosowane do niepełnosprawności syna  oraz stały się narzędziem wspierającym leczenie i monitorowanie jego postępów oraz ułatwiającym mu codziennie życie.

Zobacz również:
Ekwiwalent za pracę na domowym sprzęcie nie podlega PIT, ale jest kosztem >>
Śmierć jednego z małżonków nie wyklucza wspólnego PIT >>
 

Organy skarbowe uznały, że w świetle obowiązującego stanu prawnego i faktycznego stanowisko podatniczki jest prawidłowe.

 


Rozliczenie ulgi rehabilitacyjnej w rocznym PIT

W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, podstawę obliczenia podatku, (z zastrzeżeniami) stanowi dochód  po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Rozpatrując, czy wydatek poniesiony na zakup komputera, tabletu i zegarka smart podlega odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej należy wskazać, że w myśl art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych uważa się wydatki poniesione na: zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Organy skarbowe stwierdziły, że katalog ulg wymienionych w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione i w tym katalogu mieści się zakupiony sprzęt, gdyż stanowi narzędzia pomocne i ułatwiające życie dziecku podatniczki.

Zatem wydatki poniesione przez rodzica na zakup komputera, tabletu oraz zegarka, stanowią wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych niepełnosprawnego syna podatniczki, mieszczące się w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT i mogą zostać odliczone od dochodu w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 r. (przy spełnieniu pozostałych warunków niezbędnych do skorzystania z przedmiotowego odliczenia).

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 lutego 2020 r., nr 0112-KDIL2-z 0112 1.4011.161.2019.1.AK